Informace o zpracování osobních údajů čl. 13 GDPR

 

(zákazník, dodavatel, zájemce)

 

1. Jméno a kontaktní údaje subjektu odpovědného za zpracování dat a pověřence pro ochranu osobních údajů

 

Správce údajů:

Schock GmbH
Hofbauerstraße 1
94209 Regen

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Omnis Consulting GmbH
Ernst Buchner
Innere Passauer Straße 2
94315 Straubing

 

2. Získávání a ukládání osobních údajů a druh a účel jejich použití

 

Jste-li zákazníkem, dodavatelem nebo zájemcem o práci u naší společnosti, zjišťujeme následující informace:

 • oslovení, jméno, příjmení, příp. také dalších kontaktních osob ve společnosti
 • platnou e-mailovou adresu
 • úplnou adresu, příp. odlišné poštovní údaje
 • telefonní číslo (pevná síť a/nebo mobilní telefonní síť)
 • identifikační a daňové identifikační číslo
 • bankovní údaje a údaje o obratu
 • informace, které jsou nezbytné pro realizaci příslušného
 • smluvního vztahu

Zjišťování těchto dat provádíme,

 • abychom vás mohli identifikovat jako našeho smluvního partnera;
 • abychom vám mohli fundovaně poradit a splnit zadané zakázky;
 • za účelem korespondence s vámi;
 • pro vystavení faktury;
 • pro vyřízení případných existujících nároků vyplývajících z ručení a uplatnění případných nároků vůči vám.

Zpracování údajů probíhá na základě vaší poptávky a je nezbytné podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR k uvedeným účelům pro adekvátní zpracování a oboustranné splnění závazků vyplývajících ze smlouvy. Zpracováváme údaje, které jsme od vás obdrželi v rámci našeho obchodního vztahu, a údaje, které jsme získali z veřejně přístupných rejstříků (např. obchodní rejstřík).

Osobní údaje, které jsme získali v rámci obchodního vztahu, jsou uloženy do uplynutí zákonné archivační lhůty a poté se vymažou, což neplatí v případě, že jsme podle článku 6 odst. 1 věta 1 písm. c) nařízení GDPR zavázáni k delšímu uložení na základě archivačních a dokumentačních povinností dle daňového a obchodního práva (z německého obchodního, trestního a daňového zákoníku) nebo že jste souhlasili s uložením nad rámec této lhůty podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR.

 

3. Další předávání údajů třetím osobám

 

Vaše osobní údaje nepředáváme třetím osobám k jiným než níže uvedeným účelům. Údaje nepředáváme do zemí mimo EU. Je-li to dle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) a písm. f) nařízení GDPR nezbytné pro splnění smluvního vztahu s vámi, budou vaše osobní údaje předány třetí osobě. Sem patří zejména následující předání údajů:

 • v rámci finančního účetnictví našim daňovým poradcům,
 • našim právním zástupcům pro vymáhání příp. pohledávek a soudní prosazení nároků
 • přepravcům a poskytovatelům logistických služeb pro splnění stávajících dodavatelských závazků
 • peněžním ústavům a poskytovatelům platebních služeb pro vyúčtování a zpracování plateb
 • v odůvodněných případech orgánům veřejné správy, např. finančním úřadům
 • poskytovatelům IT služeb pro udržování naší IT infrastruktury a zálohování dat
 • U objednávky na fakturu provádíme posouzení úvěrového rizika prostřednictvím registrů dlužníků.

Předané údaje smí třetí osoba použít výlučně k uvedeným účelům.

Zčásti využíváme ke zpracování vašich údajů další externí poskytovatele služeb. Tito poskytovatelé služeb, které jsme pečlivě vybrali a pověřili, jsou vázáni našimi příkazy a pravidelně podrobováni kontrolám.

 

4. Práva subjektů údajů

 

Máte právo:

 • podle čl. 7 odst. 3 nařízení GDPR kdykoliv vůči nám odvolat udělený souhlas. Odvolání souhlasu má za následek, že již nesmíme do budoucna pokračovat ve zpracování údajů, které se zakládalo na tomto souhlasu;
 • podle čl. 15 nařízení GDPR požadovat informace o námi zpracovaných osobních údajích, které se týkají vaší osoby. Můžete zejména požadovat informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo jsou vaše údaje zpřístupněny, plánované době uložení, platnosti práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo vznesení námitky, existenci práva podat stížnost, původu vašich údajů, pokud jsme je nezjišťovali my, a o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a příp. výstižné informace o jejich podrobnostech;
 • podle čl. 16 GDPR neprodleně požadovat opravu vašich, u nás uložených osobních údajů, které jsou nesprávné, nebo požadovat jejich doplnění;
 • podle čl. 17 GDPR požadovat výmaz vašich, u nás uložených osobních údajů, pokud není jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodné vyjádření názoru a na informace, ke splnění právního závazku, z důvodů veřejného zájmu nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • podle čl. 18 GDPR požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud popíráte správnost údajů o vás, zpracování je protiprávní, ale odmítáte jejich výmaz a my údaje již nepotřebujeme, vy je však potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo jste podle čl. 21 GDPR vznesli námitku proti zpracování;
 • podle čl. 20 GDPR získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požadovat jejich zprostředkování jinému správci údajů a
 • podle čl. 77 GDPR podat stížnost u některého dozorového úřadu. Adresa příslušného dozorového úřadu, který je kompetentní pro naši společnost, je:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Postfach 606
91511 Ansbach
Deutschland

 

5. Právo vznést námitku

 

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) nařízení GDPR, máte právo vznést podle čl. 21 nařízení GDPR námitku proti zpracování vašich osobních údajů, a to z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.

Chcete-li uplatnit své právo podat námitku, postačí zaslat e-mail na adresu datenschutz@schock.de, dopis nebo fax.

Top