Prohlášení o záruce

 

 

Záruční podmínky pro baterie firmy SCHOCK

 

Firma Schock GmbH, Hofbauerstraße 1, 94209 Regen/Bavorsko, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Deggendorf pod HR B 2950 (dále jen „společnost Schock“), poskytuje spotřebitelům vedle odpovědnosti prodávajícího za vady za následujících podmínek a v níže popsaném rozsahu navíc záruku životnosti.

Jako výrobce zaručuje společnost Schock časově omezenou bezvadnou funkčnost správně používaných baterií SCHOCK od firmy Schock.

„Spotřebitelem“ ve smyslu této záruky výrobce je každá fyzická osoba, která je majitelem baterie firmy SCHOCK, kterou nezakoupila za účelem dalšího prodeje nebo instalace v rámci své živnostenské nebo samostatně výdělečné činnosti u třetích osob.

První konečný spotřebitel je spotřebitel, který jako první zakoupil výrobek od společnosti Schock, prodejce nebo jiné fyzické nebo právnické osoby, která baterie firmy SCHOCK prodává dále nebo instaluje v rámci své živnostenské nebo samostatné výdělečné činnosti.

Společnost Schock přebírá za níže uvedených podmínek záruku za to, že je baterie firmy SCHOCK prodaná společností Schock v České republice a na Slovensku při správném používání během sjednané záruční lhůty bez vad. Pokud se u baterie firmy SCHOCK projeví během záruční lhůty vada funkčnosti, provede společnost Schock podle těchto záručních podmínek dle vlastní volby opravu produktu, která je pro prvního konečného spotřebitele bezplatná, nebo bezplatnou náhradní dodávku příslušné nebo typově stejné a ekvivalentní baterie firmy SCHOCK.

 

Záruční lhůta:

 

Záruční lhůta činí 5 let a začíná dnem zakoupení prvním konečným spotřebitelem. V případě reklamace se prosím obraťte přímo na prodávajícího a předložte mu baterii firmy SCHOCK a doklad o její koupi. Po uplynutí 2 let se prosím obracejte přímo na společnost Schock a vyžádejte si pokyny, jak dále postupovat. Hlášení o škodě zašlete firmě Schock prosím na tuto e-mailovou adresu: service(at)schock(dot)de

 

Podmínka záruky výrobce:

 

Prohlášení o záruce předpokládá, že ho spotřebitel společnosti Schock písemně potvrdí.

To je možné provést
a) registrací do 6 měsíců od data zakoupení na domovské stránce společnosti SCHOCK, na adrese www.schock.de/garantieverlängerung a
b) předložením originálního pokladního paragonu o zakoupení baterie firmy SCHOCK, na kterou se záruka vztahuje.

 

Záruční ochrana:

 

Prohlášení o záruce platí pro baterie firmy SCHOCK, které první koneční spotřebitelé zakoupili od 1. 1. 2018 v České republice a na Slovensku a které používali a zabudovali společně s ochranným systémem pro baterie firmy SCHOCK SF-100 (zboží č. 629883) (rozhodující je datum dokladu o koupi). Společnost Schock garantuje spotřebitelům, že baterie firmy SCHOCK nemají materiálové, výrobní ani konstrukční vady. Rozhodující jsou vědeckotechnické poznatky aktuální v okamžiku výroby. Výrobky firmy SCHOCK musí vykazovat vadu, která způsobila škodu, již v tomto okamžiku. Záruka zahrnuje absenci vad funkce a materiálů/povrchů baterií firmy SCHOCK (netěsné/kapající baterie u hlavice sprchy: funkce přenastavení; směsná páková baterie padá, resp. nedrží; povrchové vady nebo odlupující se barva na baterii; nestabilita baterie).

 

Vyloučení záruky:

 

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku opotřebení baterie firmy SCHOCK používáním jakýchkoli dílů podléhajících opotřebení (např. těsnění, spotřební materiály jako filtry nebo provzdušňovače) a změn způsobených běžným trvalým používáním baterie firmy SCHOCK. Z této záruky jsou rovněž vyňaty škody způsobené usazeninami vápna, chybami při provozu nebo obsluze a škody způsobené chemikáliemi a čisticími prostředky.

Předpokladem platnosti tohoto prohlášení o záruce je, že

 • spotřebitel oznámí vadu spadající pod záruční ochranu prodávajícímu, resp. po 2 letech po dni uzavření kupní smlouvy společnosti Schock, do 2 měsíců poté, co se spotřebitel o vadě dozvěděl nebo byla patrná, písemně nebo e-mailem na adresu service@schock.de. Rozhodující pro dodržení lhůty je doručení oznámení prvního koncového spotřebitele, který baterii firmy SCHOCK zakoupil, prodávajícímu, resp. po 2 letech doručení společnosti Schock,
 • baterie firmy SCHOCK byla používána v souladu se svým určením a při montáži baterie a během celé následující doby byl používán filtr pevných částic SF 100,
 • na baterii firmy SCHOCK nebyly svévolně prováděny žádné nástavby nebo přestavby ani jiné úpravy nebo nebyla baterie firmy SCHOCK rozebrána,
 • instalace, údržba a péče o baterie firmy SCHOCK byly prováděny v souladu s provozním návodem firmy SCHOCK,
 • na baterii firmy SCHOCK neexistují žádné chemické a fyzikální vlivy na povrchu materiálu, které vznikly při neodborném používání, např. poškození špatnými čisticími prostředky nebo předměty s ostrými hranami. Na takto způsobené škody se záruka dle tohoto prohlášení nevztahuje,
 • baterie firmy SCHOCK nebyla zakoupena jako zboží nižší jakosti nebo vzorek,
 • baterie firmy SCHOCK nebyla zakoupena v podnikové prodejně (prokáže se dokladem o koupi), nedošlo k vlivu třetích osob nebo působení vyšší moci (např. škody způsobené požárem nebo vodou).

 

Ostatní záruční podmínky:

 

Zjistí-li společnost Schock při kontrole baterie firmy SCHOCK, že daná vada/daný defekt neopravňuje k uplatnění nároků z vadného plnění, hradí náklady kontroly společnosti Schock spotřebitel.

Společnost Schock nepřebírá náklady na dopravu a rizika při přepravě.

Nárok z vadného plnění existuje pouze po předložení baterie firmy SCHOCK a prokázání, že se vada vyskytla během záruční doby. To lze prokázat zejména předložením dokladu o koupi. Doporučuje se proto doklad o koupi minimálně do uplynutí záruční doby pečlivě uschovat.

Tato záruka se týká výlučně baterií firmy SCHOCK zakoupených v České republice a na Slovensku („oblast platnosti záruky“), které společnost Schock dodala distribučnímu partnerovi se sídlem v jednom z těchto států a které byly používány a zabudovány výlučně v oblasti platnosti záruky. Baterie firmy SCHOCK, které se do oblasti platnosti záruky dostaly jiným způsobem nebo nebyly během záruční doby nepřetržitě používány a zabudovány v oblasti platnosti záruky, jsou z této záruky výslovně vyloučeny.

 

Záruční plnění:

 

Záruční plnění spočívá výlučně v tom, že společnost Schock baterii SCHOCK v případě vady, která se vyskytne během záruční doby, dle vlastní volby pro prvního koncového spotřebitele bezplatně opraví nebo provede bezplatnou náhradní dodávku typově stejné a ekvivalentní baterie firmy SCHOCK. Společnost Schock si přitom vyhrazuje právo přizpůsobit záruční plnění technickému pokroku. Náklady, výdaje, poštovné atd. vzniklé subjektu, který uplatňuje záruku, nebudou nahrazeny. Uhrazeny nebudou ani náklady na montáž, demontáž a přepravu. Škody způsobené výpadkem provozu, ušlý zisk a následné škody, které se zakládají na vadě baterie firmy SCHOCK, nespadají do záruky. Nároky na náhradu následných škod nebo z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku existují jen v rozsahu kogentních zákonných předpisů.

 

Upozornění v případě prohlášení o záruce (§ 477 něm. OZ):

 

Zcela nezávisle na této záruce výrobce a na tom, zda bude předepsaná záruka v případě uznané vady využita, nebo ne, platí vůči prodávajícímu bez omezení zákonná záruční práva. Dle vlastní svobodné volby mohou být proto kromě nároků z vadného plnění, resp. také bez jejich uplatnění, uplatněna vůči prodávajícímu zákonem upravená práva kupujícího z důvodu vad předmětu koupě – zejména právo na plnění, odstoupení, snížení kupní ceny nebo náhradu škody (viz § 437 něm. OZ) a příslušná zvláštní ustanovení o promlčení v § 438 něm. OZ. Záruka platí bez ohledu na kogentní zákonné předpisy o odpovědnosti za vady výrobku, jako je např. zákon o odpovědnosti výrobce za škody způsobené vadou výrobku, v případech úmyslu nebo hrubé nedbalosti, kvůli smrti, zranění nebo újmě na zdraví způsobené společností Schock nebo jí pověřenými zástupci.

Schock GmbH, Hofbauerstraße 1, 94209 Regen/Bavorsko stav: 6. 12. 2017

 

Záruční podmínky CRISTADUR®

 

Firma Schock GmbH, Hofbauerstraße 1, 94209 Regen/Bavorsko, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Deggendorf pod HR B 2950 (dále jen „společnost Schock“), poskytuje spotřebitelům vedle odpovědnosti prodávajícího za vady za následujících podmínek a v níže popsaném rozsahu navíc záruku životnosti.

Jako výrobce zaručuje společnost Schock časově omezenou bezvadnou funkčnost správně používaných dřezů SCHOCK CRISTADUR® od firmy Schock.

„Spotřebitelem“ ve smyslu této záruky výrobce je každá fyzická osoba, která je majitelem dřezu CRISTADUR® firmy SCHOCK, který nezakoupila za účelem dalšího prodeje nebo instalace v rámci své živnostenské nebo samostatně výdělečné činnosti u třetích osob.

První konečný spotřebitel je spotřebitel, který jako první zakoupil výrobek od společnosti Schock, prodejce nebo jiné fyzické nebo právnické osoby, která dřezy CRISTADUR® firmy SCHOCK prodává dále nebo instaluje v rámci své živnostenské nebo samostatné výdělečné činnosti.

Společnost Schock přebírá za níže uvedených podmínek záruku za to, že je dřez CRISTADUR® firmy SCHOCK prodaný společností Schock v České republice a na Slovensku při správném používání během sjednané záruční lhůty bez vad. Pokud se u dřezu CRISTADUR® firmy SCHOCK projeví během záruční lhůty vada funkčnosti, provede společnost Schock podle těchto záručních podmínek dle vlastní volby opravu produktu, která je pro prvního konečného spotřebitele bezplatná, nebo bezplatnou náhradní dodávku příslušné nebo typově stejné a ekvivalentní dřezu CRISTADUR® firmy SCHOCK.

 

Záruční lhůta:

 

Záruční lhůta činí 15 let a začíná dnem zakoupení prvním konečným spotřebitelem. V případě reklamace se prosím obraťte přímo na prodávajícího a předložte mu dřez SCHOCK CRISTADUR® a doklad o jeho koupi. Po uplynutí 2 let se prosím obracejte přímo na společnost Schock a vyžádejte si pokyny, jak dále postupovat. Hlášení o škodě zašlete firmě Schock prosím na tuto e-mailovou adresu: service@schock.de

 

Podmínka záruky výrobce:

 

Prohlášení o záruce předpokládá, že ho spotřebitel společnosti Schock písemně potvrdí.

To je možné provést

a) registrací do 6 měsíců od data zakoupení na domovské stránce společnosti SCHOCK, na adrese www.schock.de/garantieverlängerung a

b) předložením originálního pokladního paragonu o zakoupení dřezu CRISTADUR® firmy SCHOCK, na kterou se záruka vztahuje.

 

Záruční ochrana:

 

Prohlášení o záruce platí pro dřezy CRISTADUR® firmy SCHOCK, které první koneční spotřebitelé zakoupili a používali od 1. 1. 2020 v České republice a na Slovensku (rozhodující je datum dokladu o koupi). Společnost Schock garantuje spotřebitelům, že dřezy SCHOCK CRISTADUR® nemají materiálové, výrobní ani konstrukční vady. Rozhodující jsou vědeckotechnické poznatky aktuální v okamžiku výroby. Výrobky firmy SCHOCK musí vykazovat vadu, která způsobila škodu, již v tomto okamžiku. Záruka zahrnuje absenci vad funkce a materiálů/povrchů dřezů SCHOCK CRISTADUR®.

 

Vyloučení záruky:

 

Ze záruky jsou vyloučeny tyto škody:

 • škody způsobené přepravou nebo poškození zásilky
 • škody způsobené nesprávnou instalací
 • škody způsobené nesprávným použitím, např. odložením horkých hrnců na dřez (odkapovou plochu), do dřezu (dřezové nádoby), nebo jinou část dřezu.
 • škody v důsledku nesprávné péče nebo použití chemikálií nebo čisticích prostředků
 • nesprávně vyvrtané nebo proražené otvory
 • škrábance a/nebo skvrny vzniklé při používání
 • běžné opotřebení, např. poškrábání, skvrny a odprýsknutá místa
 • změna povrchu/barvy vzniklá při používání
 • lehké barevné rozdíly v porovnání s barevným vzorkem nebo s tištěnými materiály (z důvodu obsahu přírodních látek v dřezech SCHOCK)
 • škody způsobené extrémním kolísáním teplot
 • škody v důsledku používání venku
 • škody zaviněné působením třetích osob nebo vyšší moci (škody způsobené ohněm nebo vodou).

Ze záruky je navíc vyloučeno veškeré příslušenství (odtoková souprava, sítko, baterie, montážní příchytky atd.). Společnost Schock nenese odpovědnost ani neručí za nepřímé škody, které vzniknou použitím nebo ve spojení s použitím jejích výrobků.

Tato záruka platí za předpokladu, že:

 • spotřebitel oznámí vadu spadající pod záruční ochranu prodávajícímu, resp. po 2 letech ode dne zakoupení společnosti Schock, do 2 měsíců poté, co se o vadě dozvěděl nebo byla patrná, písemně nebo e-mailem na adresu: service@schock.de. Rozhodující pro dodržení lhůty je doručení oznámení prvního koncového spotřebitele, který dřez SCHOCK CRISTADUR® zakoupil, prodávajícímu, resp. po 2 letech doručení společnosti Schock.
 • Dřez SCHOCK CRISTADUR® byl používán v souladu se svým určením
 • na dřezu SCHOCK CRISTADUR® nebyly svévolně prováděny žádné nástavby nebo přestavby ani jiné úpravy
 • instalace, údržba a péče o dřez SCHOCK CRISTADUR® byly prováděny v souladu s provozním návodem firmy SCHOCK
 • na dřezu SCHOCK CRISTADUR® neexistují žádné chemické a fyzikální vlivy na povrchu materiálu, které vznikly v důsledku neodborného používání, např. poškození v důsledku použití nevhodných čisticích prostředků nebo předmětů s ostrými hranami. Na takto způsobené škody se záruka dle tohoto prohlášení nevztahuje.
 • Dřezy CRISTADUR® firmy SCHOCK nebyly zakoupeny jako zboží nižší jakosti nebo vzorek,
 • dřezy CRISTADUR® firmy SCHOCK nebyly zakoupeny v podnikové prodejně (prokáže se dokladem o koupi)

 

Ostatní záruční podmínky:

 

Zjistí-li společnost Schock při kontrole dřezu CRISTADUR® firmy SCHOCK, že daná vada/daný defekt neopravňuje k uplatnění nároků z vadného plnění, hradí náklady kontroly společnosti Schock spotřebitel.

Společnost Schock nepřebírá náklady na dopravu a rizika při přepravě.

Nárok z vadného plnění existuje pouze po předložení dřezu CRISTADUR® firmy SCHOCK a prokázání, že se vada vyskytla během záruční doby. To lze prokázat zejména předložením dokladu o koupi. Doporučuje se proto doklad o koupi minimálně do uplynutí záruční doby pečlivě uschovat.

Tato záruka se týká výlučně dřezů SCHOCK CRISTADUR® zakoupených v České republice a na Slovensku („oblast platnosti záruky“), které společnost Schock dodala distribučnímu partnerovi se sídlem v jednom z těchto států a které byly používány a zabudovány výlučně v oblasti platnosti záruky. Dřezy CRISTADUR® firmy SCHOCK, které se do oblasti platnosti záruky dostaly jiným způsobem nebo nebyly během záruční doby nepřetržitě používány a zabudovány v oblasti platnosti záruky, jsou z této záruky výslovně vyloučeny.

 

Záruční plnění:

 

Záruční plnění spočívá výlučně v tom, že společnost SCHOCK dřezy CRISTADUR® SCHOCK v případě vady, která se vyskytne během záruční doby, dle vlastní volby pro prvního koncového spotřebitele bezplatně opraví nebo provede bezplatnou náhradní dodávku typově stejného a ekvivalentního dřezu CRISTADUR® firmy SCHOCK. Společnost Schock si přitom vyhrazuje právo přizpůsobit záruční plnění technickému pokroku. Náklady, výdaje, poštovné atd. vzniklé subjektu, který uplatňuje záruku, nebudou nahrazeny. Uhrazeny nebudou ani náklady na montáž, demontáž a přepravu. Škody způsobené výpadkem provozu, ušlý zisk a následné škody, které se zakládají na vadě dřezu SCHOCK CRISTADUR®, nespadají do záruky.

Nároky na náhradu následných škod nebo z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku existují jen v rozsahu kogentních zákonných předpisů.

 

Upozornění v případě prohlášení o záruce (§ 477 něm. OZ):

 

Zcela nezávisle na této záruce výrobce a na tom, zda bude předepsaná záruka v případě uznané vady využita, nebo ne, platí vůči prodávajícímu bez omezení zákonná záruční práva. Dle vlastní svobodné volby mohou být proto kromě nároků z vadného plnění, resp. také bez jejich uplatnění, uplatněna vůči prodávajícímu zákonem upravená práva kupujícího z důvodu vad předmětu koupě – zejména právo na plnění, odstoupení, snížení kupní ceny nebo náhradu škody (viz § 437 něm. OZ) a příslušná zvláštní ustanovení o promlčení v § 438 něm. OZ. Záruka platí bez ohledu na kogentní zákonné předpisy o odpovědnosti za vady výrobku, jako je např. zákon o odpovědnosti výrobce za škody způsobené vadou výrobku, v případech úmyslu nebo hrubé nedbalosti, kvůli smrti, zranění nebo újmě na zdraví způsobené společností Schock nebo jí pověřenými zástupci.

Schock GmbH, Hofbauerstraße 1, 94209 Regen/Bavorsko stav: 14. 11. 2019

 

Top