Všeobecné obchodní podmínky

(stav k 15. 7. 2014)

 

1. Realizace smlouvy

Odevzdáním vaší objednávky nám závazně nabízíte, abychom s vámi uzavřeli smlouvu. Zasláním potvrzení zakázky e-mailem nebo dodáním objednaného zboží můžeme tuto nabídku přijmout. Nejprve obdržíte potvrzení o doručení vaší objednávky e-mailem na vámi uvedenou e-mailovou adresu (potvrzení objednávky). Kupní smlouva se však realizuje teprve zasláním našeho potvrzení zakázky na vaši e-mailovou adresu nebo dodáním objednaného zboží.

Při objednání prostřednictvím našeho online shopu zahrnuje proces objednávky více kroků. Jako první krok vyberete požadované zboží. Jako druhý krok zadáte své zákaznické údaje včetně fakturační adresy a příp. odlišné dodací adresy. Jako třetí krok vyberete způsob, jak chcete zaplatit. V posledním kroku máte možnost veškeré údaje (např. jméno, adresu, způsob platby, objednané zboží) ještě jednou zkontrolovat a údaje případně změnit, než objednávku potvrdíte a odešlete.

Objednávky a z nich vyplývající dodávky jsou možné pouze na území Evropské unie. Dodávky na adresy mimo území Evropské unie nejsou možné.

Není-li uvedeno jinak, je smluvním jazykem němčina.

 

2. Ukládání smluvního textu

Smluvní text vaší objednávky uložíme. Můžete si jej před odesláním objednávky na naši adresu vytisknout tak, že při posledním kroku objednávky kliknete na „Tisk“. Zašleme vám navíc potvrzení objednávky s poučením o odvolání na vámi uvedenou e-mailovou adresu.


3. Typy platby

3.1) Nákup na fakturu

Při nákupu na fakturu je fakturovaná částka splatná ke kalendářnímu dni uvedenému na faktuře (20 nebo 30 kalendářních dní od data fakturace) našemu externímu partnerovi, společnosti Billpay GmbH – www.billpay.de/endkunden/. Typ platby Nákup na fakturu není k dispozici pro všechny nabídky a předpokládá mimo jiné úspěšnou kontrolu bonity, kterou provádí společnost Billpay GmbH. Je-li zákazníkovi pro určité nabídky po kontrole jeho bonity dovolen nákup na fakturu, probíhá zpracování platby ve spolupráci se společností Billpay GmbH, které naši pohledávku platby postupujeme. Zákazník může v tomto případě uhradit platbu s oddlužujícím účinkem pouze společnosti Billpay GmbH. I při nákupu na fakturu přes společnost Billpay zůstáváme kompetentní pro všeobecné dotazy zákazníků (např. ohledně zboží, dodací lhůty, zásilky), vratky, reklamace, deklarace stornování a zaslání storna nebo dobropisů. Platí Všeobecné obchodní podmínky společnosti Billpay GmbH – www.billpay.de/allgemein/datenschutz/.

3.2) Nákup na vrubopis; zmocnění k inkasu; poplatek za zpracování při stornování platby

a) Při nákupu na vrubopis je platba splatná ihned prostřednictvím inkasa naším externím partnerem, společností Billpay GmbH – www.billpay.de/endkunden/ – ze žirového účtu uvedeného v procesu objednávky u příslušného peněžního ústavu (žirový účet).
Tímto až do odvolání zplnomocňujeme společnost Billpay GmbH, aby od vás inkasovala platby, které je nutné uhradit při nákupu na vrubopis, na vrub žirového účtu prostřednictvím vrubopisu.
Pokud žirový účet nemá potřebnou částku, která by úhradu pokrývala, neexistuje ze strany peněžního ústavu, který vede účet, žádný závazek k úhradě. Dílčí úhrady se u vrubopisů neprovádí.

b) Typ platby Nákup na vrubopis není k dispozici pro všechny nabídky a předpokládá mimo jiné úspěšnou kontrolu bonity, kterou provádí společnost Billpay GmbH. Je-li zákazníkovi pro určité nabídky po kontrole jeho bonity dovolen nákup na vrubopis, probíhá zpracování platby ve spolupráci se společností Billpay GmbH, které naši pohledávku platby postupujeme. Zákazník může v tomto případě uhradit platbu s oddlužujícím účinkem pouze společnosti Billpay GmbH. I při nákupu na vrubopis přes společnost Billpay zůstáváme kompetentní pro všeobecné dotazy zákazníků (např. ohledně zboží, dodací lhůty, zásilky), vratky, reklamace, deklarace stornování a zaslání storna nebo dobropisů. Platí Všeobecné obchodní podmínky společnosti Billpay GmbH.

c) Uvedením údajů o žirovém účtu potvrzujete, že jste oprávněni k bankovnímu inkasu prostřednictvím příslušného žirového účtu a zajistíte potřebné krytí platby. Zrušená inkasa jsou pro nás a společnost Billpay GmbH spojená s vysokými výdaji a náklady.

V případě zrušení inkasa (z důvodu nedostatečného potřebného krytí žirového účtu, na základě zrušení žirového účtu nebo neoprávněné námitky majitele účtu) zmocňujete společnost Billpay k opakovanému podání vrubopisu pro příslušný splatný platební závazek. V takovém případě jste povinni uhradit manipulační poplatek ve výši 12,00 EUR za každé zrušení inkasa. Vyhrazujeme si právo na další pohledávky.

Bude vám umožněno prokázat, že na základě zrušení inkasa vznikly nižší náklady, nebo nevznikly vůbec žádné náklady. S ohledem na výdaje a náklady na zrušení inkasa a pro zamezení vzniku manipulačního poplatku vás žádáme, abyste v případě stornování nebo odstoupení od kupní smlouvy, vratky nebo reklamace nezamítali vrubopis. V takovém případě dojde po dohodě s námi ke zpětnému vyřízení platby na základě zpětného převodu příslušné částky nebo ve formě dobropisu.

3.3) Nákup přes PayPal

Při nákupu prostřednictvím účtu PayPal proběhne platba/odúčtování přes účet PayPal, k němuž jste přihlášeni. Pro zpracování této platební metody platí podmínky použití společnosti PayPal.

Při případném rušení inkasa se rovněž použijí podmínky použití společnosti PayPal.

 

4. Výhrada vlastnictví

a) U spotřebitelů si vyhrazujeme vlastnictví předmětu koupě až do úplného zaplacení fakturované částky. Jedná-li se o podnikatele, který vykonává živnostenskou nebo samostatnou výdělečnou činnost, právnickou osobu veřejného práva nebo veřejný fond, vyhrazujeme si vlastnictví předmětu koupě až do uhrazení všech dosud nezaplacených pohledávek z obchodního spojení s objednatelem. Příslušná práva pro zajištění pohledávek lze převést na třetí osobu.

b) Právo na vzájemné započítání vám náleží jen v případě, že vaše protinároky byly pravomocně stanoveny nebo jsme vaše protinároky nepopřeli nebo jsme je uznali. Kromě toho máte zadržovací právo jen tehdy, pokud se váš protinárok zakládá na stejném smluvním nároku.

c) Nachází-li se zákazník vůči nám v prodlení s jakýmikoli platebními závazky, jsou veškeré stávající pohledávky okamžitě splatné. Zákazník může v tomto případě uhradit platbu s oddlužujícím účinkem pouze společnosti Billpay GmbH. I při nákupu na fakturu přes společnost Billpay zůstáváme kompetentní pro všeobecné dotazy zákazníků (např. ohledně zboží, dodací lhůty, zásilky), vratky, reklamace, deklarace stornování a zaslání storna nebo dobropisů. Platí všeobecné obchodní podmínky společnosti Billpay GmbH.

 

5. Ceny, náklady na zaslání, náklady na zpětné zaslání a další náklady při stornování

Všechny ceny představují celkové ceny a obsahují zákonnou daň z přidané hodnoty.

Hradíte přímé náklady na vrácení zboží.

Případné znehodnocení zboží musíte uhradit jen v případě, že toto znehodnocení bylo způsobeno manipulací se zbožím, jež nebyla nutná ke kontrole vlastností a způsobu fungování zboží.

 

6. Dodací podmínky

Není-li v nabídce uvedeno jinak, bude zboží zasláno na adresy na území Spolkové republiky Německo uvedené v objednávce do 3 pracovních dnů od doručení platby. Na adresy mimo území Spolkové republiky Německo, avšak v Evropské unii, dojde k odeslání zboží do 5 pracovních dnů od doručení platby.

 

7. Platební podmínky

Platba je provedena dle volby na fakturu, prostřednictvím inkasní platby nebo prostřednictvím platby přes PayPal. Zákazník může v tomto případě uhradit platbu s oddlužujícím účinkem pouze společnosti Billpay GmbH. I při nákupu na fakturu přes společnost Billpay zůstáváme kompetentní pro všeobecné dotazy zákazníků (např. ohledně zboží, dodací lhůty, zásilky), vratky, reklamace, deklarace stornování a zaslání storna nebo dobropisů. Platí všeobecné obchodní podmínky společnosti Billpay GmbH – všeobecné obchodní podmínky společnosti Billpay GmbH a podmínky použití společnosti PayPal.

 

8. Záruka

Záruka se řídí podle zákonných ustanovení.

 

9. Ochrana osobních údajů

Při navazování, uzavírání, zpracování a zpětném vyřizování kupní smlouvy získáváme, ukládáme a zpracováváme údaje v souladu s platnými právními předpisy. Při návštěvě naší internetové nabídky jsou protokolovány údaje jako IP adresa aktuálně používaná vaším počítačem, datum a přesný čas, typ prohlížeče a operační systém vašeho PC a také vámi prohlížené stránky. Avšak z těchto informací nemůžeme ani nezamýšlíme odvozovat osobní údaje.
Osobní údaje, které nám sdělíte např. v rámci objednávky nebo prostřednictvím e-mailu (např. vaše jméno a kontaktní údaje), jsou zpracovávány jen pro korespondenci s vámi a jen pro účel, k němuž jste nám údaje poskytli. Předáváme vaše údaje jen přepravci pověřenému dodáním zboží, pokud je to k dodání zboží nezbytné. Pro zpracování plateb předáváme vaše platební údaje příslušnému platebnímu ústavu.
Ujišťujeme vás, že vaše osobní údaje jinak nepředáme třetím osobám, není-li to naše zákonná povinnost nebo pokud s tím nebudete nejprve souhlasit. Pokud k provedení a vyřízení procesů zpracování využijeme služeb třetích osob, dodržíme ustanovení spolkového zákona na ochranu osobních údajů.

Doba archivace
Osobní údaje, které nám byly sděleny prostřednictvím našich webových stránek, uložíme jen na takovou dobu, dokud nebude splněn účel, k němuž nám byly svěřeny. Je-li nutné dodržet archivační lhůty dle obchodního a daňového práva, může být lhůta uložení určitých údajů až 10 let.

Vaše práva
Pokud již nesouhlasíte s uložením svých osobních údajů, nebo jsou tyto údaje již nesprávné, zařídíme na odpovídající žádost v souladu s právními předpisy výmaz, opravu nebo blokování vašich údajů. Na přání obdržíte bezplatně informace o veškerých osobních údajích, které o vás máme k dispozici. V případě dotazů ohledně zjišťování, zpracování nebo využití vašich osobních údajů, pro vyžádání informací, opravu, zablokování nebo výmaz údajů se prosím obraťte na:

Schock GmbH, Hofbauerstraße 1, 09921 / 600-0 , info@schock.de

Odkazy na další internetové stránky
Pokud na naší internetové stránce uvádíme odkazy nebo linky na webové stránky třetích osob, nemůžeme převzít záruku a odpovědnost za správnost nebo úplnost obsahů a bezpečnost dat na těchto webových stránkách. Protože nemáme vliv na dodržení ustanovení práva na ochranu osobních údajů ze strany třetích osob, doporučujeme nabízená prohlášení o ochraně osobních údajů zvažovat samostatně.

Rozsudkem ze dne 12. května 1998 – 312 O 85/98 – „Odpovědnost za propojené odkazy“ rozhodl Zemský soud (LG) v Hamburku, že při integraci propojeného odkazu je případně nutné nést spoluodpovědnost za obsahy stránky, na kterou odkaz vede. Tomu lze dle názoru Zemského soudu zamezit jen výslovným distancováním od těchto obsahů. Tímto se výslovně distancujeme od stránek propojených pomocí odkazů.

Top