Všeobecné obchodní podmínky

planté od 01.12.2012

 

1. Nabídka

Naše nedělitelná nabídka je vždy nezávazná a řídí se podmínkami uvedenými níže. Tyto podmínky platí pro všechny současné a budoucí obchodní transakce, i pokud se na ně v konkrétním případě neodvoláváme. Tyto obchodní podmínky jsou považovány za akceptované ze strany kupujícího okamžikem odeslání objednávky kupujicím, nejpozději však přijetím zboží kupujícím. Kupní smlouva je považována za uzavřenou okamžikem doručení našeho závazného potvrzení objednávky kupujícího. Nákupní podmínky kupujícího pro nás nejsou závazné. Případné odchylky od našich podmínek vyžadují ke své účinnosti naše písemné potvrzení. Obchodní korespondence vyhotovená zařízeními pro zpracování údajů je závazná i bez podpisu. Následující podmínky platí jen v případě, že je kupující podnikatelem ve smyslu ust. § 14 BGB.

 

2. Potvrzení zakázky

Uzavřené smlouvy, včetně smluv uzavřených na veletrzích nebo našimi zaměstnanci a obchodními zástupci, se pro nás stávají závaznými jen dle podmínek našeho písemného potvrzení zakázky a až okamžikem doručení tohoto potvrzení kupujícímu. Totéž platí pro dodatky, změny nebo vedlejší ujednání. Údaje uvedené v našem potvrzení zakázky ohledně druhu, rozměrů a kvality dodávaného zboží jsou závazné. Jakékoli informace námi poskytnuté před okamžikem našeho potvrzení zakázky nejsou závazné, ledaže to bylo výslovně písemně sjednáno. Odchylky nám musí kupující sdělit písemně do 14 dnů po obdržení písemného potvrzení. Po této lhůtě již za odchylně dodané zboží neneseme odpovědnost.

Spěšné zakázky a zakázky realizované přímo ze skladu se považují za potvrzené odesláním ze závodu v souladu s těmito podmínkami; pokud jsou zadávány ústně nebo telefonicky, nese kupující riziko za případné chyby v přenosu.

 

3. Ceny

Naše ceny platí pro dodávky EXW (Incoterms 2010) (pokud není v potvrzení zakázky uvedeno jinak) a vycházejí z nákladů na mzdy a materiál platných v okamžiku uzavření smlouvy. Ceny jsou fakturovány bez daně z přidané hodnoty, která je k nim vždy účtována v zákonem stanovené výši. Dojde-li v době mezi uzavřením smlouvy a dodávkou ke změnám základu pro výpočet v důsledku vyšších nákladů na mzdy a materiál, sazeb daně z přidané hodnoty nebo jiných okolností, zejména technicky odůvodněným změnám v kalkulaci, jsme oprávněni přiměřeně upravit cenu v poměru ke změně základu pro výpočet. Kupující není v případě přiměřeného navýšení ceny oprávněn odstoupit od smlouvy. To platí i pro rámcové smlouvy a pro navazující zakázky realizované na výzvu, není-li při uzavření smlouvy výslovně sjednáno něco jiného. Všechny vedlejší náklady, poplatky, veřejné výdaje, daně (zejména daň z přidané hodnoty) a cla, přepravní sazby, náklady konzulátu, náklady spojené s odběrem a pojistné, které se nepřímo nebo přímo týkají dodávky a prodražují ji, jdou k tíži kupujícího.

Námi poskytované slevy z našich veřejných cen jsou různě odstupňovány: při nedosažení stanoveného množství jsme oprávněni provést doúčtování. U objednávek nižšího množství než množství, které jsme v nabídce stanovili jako minimální, jsme oprávněni účtovat příplatek do výše 25 % z kupní ceny daného produktu.

 

4. Dodávky a dodací termíny

Dodávky jsou realizovány EXW (Incoterms 2010) na účet a nebezpečí kupujícího. Individuálně sjednané ceny s kupujícím nemají bez dalšího vliv na dodací podmínky ani na přechod nebezpečí či přechod vlastnického práva.

Náš dodavatelský závazek se považuje za splněný přistavením zboží v závodě (EXM Incoterms 2010) k vyzvednutí a jeho připraveností k odeslání. Je-li sjednán osobní odběr a nebude-li zboží vyzvednuto do 8 dnů ode dne odeslání výzvy kupujícímu, odešleme zboží železniční přepravou nebo jiným pro nás nejvýhodnějším způsobem přepravy. Riziko a všechny náklady na přepravu, včetně balného, jdou k tíži kupujícího. To neplatí, pokud odeslání a nakládka zboží probíhají v rámci náhradního plnění z důvodu vad původního plnění. Vývozní zakázky jsou odesílány bezplatně po německou hranici, vyplaceně (FOB) na loď nebo vyplaceně (FOB) na letiště na účet a nebezpečí kupujícího.

Je-li zboží dodáváno v zapůjčených přepravkách, musí být obalový materiál vrácen v bezvadném stavu do 3 měsíců vyplaceně. V opačném případě účtujeme vzniklé náklady (tj. cena přepravky a/nebo náklady na vyzvednutí přepravky). Naše potvrzené termíny jsou přibližné termíny odeslání. V případě prodlení s dodávkou oproti oboustranně potvrzeným termínům stanoví kupující přiměřenou dodatečnou lhůtu k dodání v délce minimálně 3 týdnů. Pokud od nás zboží neodejde ani do uplynutí této dodatečné lhůty, má kupující právo od smlouvy odstoupit. U zakázek na vyzvání dle příslušné rámcové smlouvy a opakujících se zakázek bez sjednané doby platnosti, výroby, rozsahu dodávky a termínů odebrání můžeme nejpozději 3 měsíce po potvrzení zakázky požadovat závazné stanovení těchto údajů. Pokud kupující tomuto požadavku nevyhoví do 3 týdnů, jsme oprávněni (i) stanovit tyto údaje samostatně na základě již poskytnutých údajů dle obvyklých podmínek na trhu a předchozí obchodní praxe, nebo (ii) stanovit dvoutýdenní dodatečnou lhůtu a po jejím uplynutí odstoupit od smlouvy nebo odmítnout dodávku a požadovat náhradu škody. Jsme oprávněni dodat dříve než ve sjednaný termín.

Dodací lhůta se přiměřeně prodlouží v případě opatření v rámci kolektivních pracovních sporů, zejména stávek a výluk, jakož i při vzniku nepředvídatelných událostí jako např. mobilizace, válka, povstání atd., a sice i tehdy, pokud tyto události nastanou během prodlení s dodávkou. To platí i tehdy, pokud tyto okolnosti nastanou u subdodavatelů.

Odchylky mezi objednaným a skutečně dodaným množstvím +/- 10 % se považují za schválené výrobní odchylky a nemají vliv na výši kupní ceny.

S výhradou prokázání ze strany kupujícího, že škoda nevznikla nebo vznikla v podstatně nižší výši, jsme při prodlení s přijetím nebo v případě sjednané, ale neuskutečněné výzvy k dodávce ze strany kupujícího po stanovení přiměřené lhůty oprávněni požadovat bez prokázání škody paušální náhradu škody ve výši 15 % z celkové hodnoty příslušné dodávky bez DPH.

 

5. Dílčí dodávka

Jsme oprávněni splnit zakázku formou dílčích dodávek. Tyto dílčí dodávky musí být placeny zvlášť, pokud to lze od kupujícího spravedlivě požadovat.

 

6. Výhrada odstoupení

Náš dodavatelský závazek předpokládá bezpodmínečnou bonitu kupujícího. Nastanou-li po uzavření smlouvy okolnosti, z nichž bude vyplývat, že kupující nemá dostatečnou bonitu, jsme zároveň se změnou sjednaných platebních podmínek oprávněni požadovat zálohu, složení jistoty nebo platbu předem nebo od smlouvy odstoupit. Za okolnosti tohoto druhu se považuje zejména: prodlení s platbou a pozastavení plateb, návrh na zahájení insolvenčního řízení, zajišťovací převod oběžného majetku, informace od bank nebo peněžních ústavů poukazující na nedostatečnou bonitu. Jsme oprávněni kupujícímu účtovat náklady, které nám odstoupením od smlouvy vzniknou.

Kromě toho jsme oprávněni od smlouvy odstoupit, pokud kupující bez uvedení důvodu nesplní podstatné závazky, které jsou splatné vůči nám nebo třetím osobám, pokud kupující neuvede pravdivé informace o své bonitě, pokud my sami neobdržíme bez vlastního zavinění správně nebo včas dodávky od svých dodavatelů nebo pokud již nebudeme schopni splnit své dodavatelské závazky z jiných důvodů s prostředky, které lze spravedlivě požadovat s ohledem na naše vlastní nebo při uzavření smlouvy poznatelné oprávněné zájmy kupujícího, jakož i zejména sjednané protiplnění.

 

7. Přechod nebezpečí, zákonná odpovědnost za vady, reklamace a vratky

Bez ohledu na to, zda přepravu zboží zajišťujeme my, kupující nebo třetí osoby, přechází nebezpečí i v případě nejednoznačného označení zboží na kupujícího v okamžiku zahájení nakládky nebo v okamžiku, kdy kupující nesplní svou povinnost k vyžádání zboží dle předmětné rámcové smlouvy/objednávky.

Pokud není v písemném potvrzení zakázky stanoveno výslovně něco jiného, neneseme zejména odpovědnost za to, že je zboží vhodné pro jiné než obvyklé používání nebo bude splňovat vyšší očekávání kupujícího.

Záruky nebo přísliby požadované kupujícím musí být jako takové i v případě následných transakcí uvedeny vždy v našem písemném potvrzení, jinak platí, že žádné záruky ani přísliby nebyly poskytnuty. Zejména heslovitá označení, odkazy na obecně uznávané normy, použití značek zboží nebo značek kvality nebo předkládání vzorů nebo vzorků nezakládají samy o sobě převzetí záruk nebo ujištění. Naši zaměstnanci a naši obchodní zástupci ani jiní zprostředkovatelé prodeje nejsou oprávněni vydávat prohlášení o zárukách nebo příslibech ani uvádět údaje o zvláštní použitelnosti nebo ekonomickém využití zboží.

Případné vady nám musí kupující písemně sdělit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho týdne po doručení předmětu dodávky, resp. našich služeb. Vady, které nelze v této lhůtě objevit ani při pečlivé kontrole, nám musí být písemně oznámeny okamžitě po jejich zjištění. Škody způsobené při přepravě musí být zadokumentovány ihned při dodání a sděleny pověřenému přepravci. Jakékoliv reklamace musí být vždy písemné a konkrétní.

Ze zákonné odpovědnosti jsou vyňaty námi nezaviněné škody a vady způsobené zejména neodborným provozem nebo údržbou, svévolnou změnou předmětu dodávky, jinými poruchami na straně kupujícího nebo vyšší mocí, přirozeným opotřebením, pokud kupující nevyvrátí náš konkrétní odkaz na skutečnost, že vada byla způsobena až jednou nebo několika těmito okolnostmi.

U plastových výrobků a všech jiných námi vyrobených artiklů neopravňují obchodně obvyklé tolerance ve výběru, barvě, hmotnosti atd. nebo drobné odchylky oproti údajům v našich tištěných materiálech k reklamaci dodávky. Záruku na stálost barvy neposkytujeme. V ostatním platí pro tolerance - jsou-li vydány - normy DIN nebo naše obecné výrobní normy. Pokud nám kupující nedá příležitost, abychom se o existenci vady přesvědčili, zejména pokud na naši výslovnou žádost nedá bez zbytečného prodlení k dispozici reklamované zboží nebo vzorky z něj, všechny nároky z vad zanikají.

Pokud je námi dodané zboží vadné, poskytujeme dle vlastní volby záruku ve formě opravy nebo náhradní dodávky. Nejpozději po druhém nezdařeném náhradním plnění může kupující v zásadě dle své volby požadovat snížení odměny (slevu nebo náhradu škody) nebo zrušení smlouvy (odstoupení). V případě drobných a snadno odstranitelných vad máme dále právo požadovat po kupujícím, aby takové vady samostatně odstranil, resp. nechal odstranit, na naše náklady. Pokud si kupující po nezdařeném náhradním plnění zvolí náhradu škody, zůstává zboží u kupujícího, pokud to od něj lze spravedlivě požadovat. Náhrada škody se omezuje na rozdíl mezi kupní cenou a hodnotou vadné věci. Pokud si kupující z důvodu právní nebo faktické vady po nezdařeném náhradním plnění zvolí odstoupení od smlouvy, nárok na náhradu škody z důvodu vady mu nepřísluší.

Odpovídáme jen za porušení podstatných smluvních povinností. Odpovědnost je v případě lehké nedbalosti omezena na typicky předvídatelné škody. Výše uvedená ustanovení týkající se naší odpovědnosti platí i pro zákonné nároky kupujícího na náhradu marně vynaložených nákladů, jakož i pro osobní odpovědnost našich zaměstnanců, spolupracovníků, zástupců a pomocníků.

Výše uvedená ustanovení neplatí, pokud jsme vadu úmyslně zamlčeli nebo jsme převzali záruku za jakost věci a za nároky kupujícího plynoucí z újmy na životě, těle nebo zdraví, nároky kupujícího dle zákona o ochraně spotřebitele a nároky kupujícího na náhradu jiných škod, které jsou založeny na hrubé nedbalosti nebo úmyslném porušení našich povinností.

Právo kupujícího uplatňovat proti nám postih dle ust. § 478 BGB z důvodu nároků z odpovědnosti za vady, které proti němu vznesou jeho odběratelé ohledně námi poskytnutých dodávek, tím zůstává nedotčeno.

Pokud zboží není vadné, je kupující oprávněn zboží vrátit společnosti Schock GmbH jen tehdy, pokud s tím Schock GmbH souhlasí. Kupující je povinen v takovém případě zaplatit paušální náhradu škody ve výši 30 % hodnoty zboží. Pokud již kupující zaplatil plnou kupní cenu, vrátíme kupujícímu částku přesahující 30 % hodnoty zboží. Náklady na vrácení zboží hradí kupující.

 

8. Výhrada vlastnictví

Zboží zůstává až do úplného zaplacení veškerých pohledávek, včetně vedlejších pohledávek, nároků na náhradu škody, v budoucnu vzniklých pohledávek a uplatněných šeků a směnek, vlastnictvím prodávajícího. Kupující je oprávněn zboží zpracovávat a zpeněžovat pouze v souladu s následujícími ustanoveními:

a) Oprávnění kupujícího v řádném obchodním styku zpracovávat zboží s výhradou vlastnictví končí, aniž by tím bylo dotčeno právo prodávajícího toto oprávnění kdykoliv odvolat, pozastavením plateb kupujícího nebo okamžikem, kdy je ohledně jeho majetku podán návrh na zahájení insolvenčního nebo vyrovnávacího řízení za účelem odvrácení insolvence.

b) Zpracování nebo úprava zboží probíhá pro prodávajícího jako výrobce bezplatně, avšak bez jakýchkoliv závazků pro něj. Kupující nenabývá k nové věci vlastnické právo dle ust. § 950 BGB. Pokud je zboží s výhradou vlastnictví zpracováváno, prokládáno nebo mícháno s jinými předměty, nabývá prodávající spoluvlastnické právo k nové věci v poměru fakturační hodnoty jeho zboží s výhradou vlastnictví k fakturační hodnotě ostatních zpracovaných předmětů.

c) Kupující tímto postupuje pohledávku se všemi vedlejšími právy z dalšího prodeje zboží s výhradou vlastnictví na prodávajícího, a sice také poměrně v rozsahu, v jakém je zboží zpracováno, proloženo nebo smícháno a prodávající k němu ve výši fakturační hodnoty nabyl spoluvlastnické právo. Prodávajícímu náleží k této cesi zlomek příslušné pohledávky z kupní ceny včetně DPH odpovídající poměru fakturační hodnoty jeho zboží s výhradou vlastnictví k fakturační hodnotě předmětu. Pokud kupující tuto pohledávku prodal v rámci pravého faktoringu, postoupí na prodávajícího pohledávku za faktorem, která nastoupila na její místo. Prodávající toto postoupení přijímá. Pokud platba probíhá převodem peněžnímu ústavu kupujícího, postupuje na nás tímto kupující neodvolatelně pohledávky, které mu tím vzniknou za jeho peněžním ústavem. Pokud kupující obdrží pro úhradu pohledávek za třetími osobami směnky, postupuje na nás tímto neodvolatelně pohledávky za peněžním ústavem náležející mu v případě diskontování směnky.

d) Dokud kupující plní své platební závazky, zavazuje se prodávající postoupenou pohledávku neinkasovat. Kupující je ale povinen prodávajícímu na žádost poskytnout přesný seznam pohledávek náležejících prodávajícímu se jmény a adresami odběratelů, výší jednotlivých pohledávek, daty vystavených faktur atd., oznámit postoupení svým odběratelům a prodávajícímu sdělit všechny informace nutné pro inkaso postoupených pohledávek. Pohledávky je oprávněn inkasovat sám, dokud mu prodávající nedá jiný pokyn. Pro případ, že se kupující dostane s platbou do prodlení nebo se podstatně zhorší jeho majetkové poměry, zmocňuje kupující prodávajícího informovat o tomto postoupení odběratele a pohledávku inkasovat sám. Prodávající může v takovém případě požadovat, aby mu kupující dovolil prověření stavu postoupené pohledávky jeho pověřencem na základě účetnictví kupujícího. Částky, které dojdou z postoupené pohledávky, musí být pro převod ukládány zvlášť.

e) Výhrada vlastnictví trvá i tehdy, pokud jednotlivé pohledávky prodávajícího budou přijaty na běžný účet a bude vypočteno a uznáno saldo. Výhrada vlastnictví náleží kupujícímu nejen k uznanému a abstraktnímu závěrečnému saldu, nýbrž i ke kauzálnímu saldu.

f) Prodávající uvolňuje již nyní plně zaplacené dodávky, pokud zajištění dané výhradou vlastnictví zajišťovanou pohledávku převyšuje o 20 %.

g) Zástava nebo zajišťovací převod zboží s výhradou vlastnictví, resp. postoupených pohledávek, jakož i jejich faktoring jsou nepřípustné. V případě výkonu práv (např. exekučního) třetích osob ke zboží s výhradou vlastnictví upozorní kupující tyto třetí osoby na vlastnické právo prodávajícího a bude prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat s uvedením identifikace třetí osoby uplatňující své právo k předmětnému zboží, a to se zasláním relevantní dokumentace a všech ostatních písemností potřebných pro uplatnění námitek proti výkonu práva, spolu s čestným prohlášením, že věci, jež jsou předmětem výkonu práva třetí osoby jsou identické se věcmi s výhradou vlastnictví.

h) Jakmile pozastavil platby, je kupující bez zbytečného prodlení po oznámení kupujícího prodávajícímu o pozastavení plateb povinen prodávajícímu předat seznam zboží, k němuž se ještě vztahuje výhrada vlastnictví, a to i pokud je zpracováváno, a seznam pohledávek za poddlužníky včetně kopií faktur.

i) Kupující zmocňuje již nyní neodvolatelně prodávajícího, aby v případě odstoupení od smlouvy vstoupil do provozu, vzal si do své držby všechno dodané zboží a prodejem z volné ruky je za účelem započtení proti neuhrazeným pohledávkám s odečtením vzniklých nákladů co nejlépe zpeněžil.

j) Kupující zboží s výhradou vlastnictví bezplatně pro prodávajícího uschová. Je povinen je pojistit proti požáru, krádeži a vodě. Kupující tímto postupuje své nároky na odškodnění, které mu náleží z druhů škod uvedených ve větě 2 za pojišťovnami nebo jinými subjekty povinnými k náhradě, na prodávajícího ve výši jeho pohledávek.

k) Práva z výhrady vlastnictví a všech jejich zvláštních forem stanovených v těchto podmínkách platí až do úplného zproštění případných závazků, do nichž prodávající vstoupil v zájmu kupujícího.

l) Kupující je povinen zboží s výhradou vlastnictví na naši výzvu na vlastní náklady skladovat zvlášť nebo vhodně ohraničit, označit zřetelně a viditelně jako naše vlastnictví a učinit všechna opatření, která jsou vhodná pro komplexní zajištění výhrady vlastnictví.

 

9. Platební podmínky

Poskytujeme lhůty splatnosti uvedené v naší nabídce. Pozdější platba nás opravňuje k účtování úroků z prodlení ve výši 8 % nad základní úrokovou sazbou. Vyhrazujeme si právo prokázat a uplatnit vyšší škodu z prodlení. Platby se považují za uhrazené přijetím částky v hotovosti nebo připsáním na naše bankovní a poštovní běžné účty. Směnky a šeky jsou splaceny až jejich vyplacením a přijímány pouze na základě zvláštní dohody. Všechny poplatky platebního styku jdou k tíži kupujícího.

Skonto se poskytuje jen za předpokladu, že jsme jej nabídli v písemném potvrzení zakázky a veškeré platební závazky z dřívějších dodávek jsou beze zbytku splněny. Naši obchodní zástupci nejsou oprávněni vybírat platby.

Prodávající je oprávněn navzdory odlišným podmínkám prezentovaným kupujícím platby nejprve započíst na jeho nejstarší dluhy a bude kupujícího informovat o způsobu provedeného zúčtování. Pokud již vznikly náklady a úroky, je prodávající oprávněn platbu započíst nejprve na náklady, pak na úroky a naposledy na hlavní pohledávku.

Pokud kupující způsobí prodlení s dodávkou, stávají se platby splatnými od data připravenosti zboží k odeslání. Úschova zboží probíhá v tomto případě na vlastní nebezpečí a náklady kupujícího.

Poskytnuté lhůty splatnosti odpadají a neuhrazené pohledávky se stávají ihned splatnými, pokud bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek kupujícího, pokud kupující bez uvedení důvodu nesplní podstatné závazky, které jsou vůči nám nebo třetím osobám splatné, nebo pokud kupující uvede nepravdivé údaje o své bonitě.

Započtení a uplatnění zadržovacího práva, resp. námitka nesplněné smlouvy jsou ze strany kupujícího vyloučeny, pokud jeho protinároky nebyly pravomocně zjištěny nebo jsme je výslovně neuznali. Postoupení nároků proti nám je přípustné jen s naším písemným souhlasem a po uplynutí oznamovací lhůty jednoho měsíce.

 

10. Konstrukční změny

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv provést změny produktu zejména ve specifikaci. Není povinen takové změny provádět na již vyexpedovaných produktech.

 

11. Povinnost mlčenlivosti

Není-li výslovně písemně sjednáno něco jiného, nepovažují se informace poskytnuté prodávajícímu v souvislosti s objednávkami za důvěrné.

 

12. Ochranná práva

Kupující uznává případná nám v souvislosti s dodaným zbožím náležející práva průmyslové ochrany a slibuje, že je bude dodržovat a hájit proti porušení třetími osobami. Kromě toho ručí za to, že výroba a dodávka zboží, které bylo vyrobeno z jeho podnětu, neporušuje ochranná práva třetích osob a že nás zprostí všech nároků, které proti nám budou uplatněny. Předávání našich nákresů, návrhů, vzorů, výpočtů, našeho softwaru a jiných předloh třetím osobám není dovoleno. Vyhrazujeme si k nim veškerá vlastnická, autorská a jiná práva průmyslové ochrany.

Formy, šablony, nářadí nebo jiná zařízení, které vyrobíme my nebo budou vyrobeny na naši objednávku, zůstávají naším vlastnictvím, i pokud budou náklady fakturovány zadavateli; budeme je uchovávat ve vhodných podmínkách, ledaže do 2 let po poslední dodávce nedojde k žádným následným objednávkám. Omezení v jejich použití nebo povinnost k jejich vydání existuje jen na základě zvláštní dohody.

Pokud nebylo mezi námi a kupujícím písemně sjednáno něco jiného, smí být veškeré u nás nabyté zboží propagováno, nabízeno a distribuováno pod příslušným názvem produktu společnosti Schock GmbH.

 

13. Promlčení

Nároky kupujícího ze zákonné odpovědnosti za vady nebo náhrady škody z důvodu vad se promlčují po 1 roce po dodání zboží. To neplatí, pokud je nám vytýkán úmysl, hrubé zavinění nebo porušení podstatné smluvní povinnosti z důvodu lehké nedbalosti, jakož i v případě škod na těle nebo zdraví nebo při ztrátě života kupujícího.

 

14. Místo plnění a soudní příslušnost a volba práva

Místem plnění pro dodávky a platby je Regen. Soudní příslušnost náleží soudu, do jehož obvodu spadá město Regen. To platí i pro nároky ze směnek a šeků. Jsme oprávněni podat žalobu u zahraničního soudu, do jehož místní příslušnosti spadá sídlo kupujícího. Pro právní vztahy mezi námi a kupujícím platí výlučně právo Spolkové republiky Německo. Smluvní strany tímto vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se.

 

15. Změna a částečná neúčinnost

Jakékoli změny těchto podmínek nabývají účinnosti dnem uveřejnění na našich webových stránkách dostupných na https://www.schock.de/cz/. Pokud budou nebo se stanou jednotlivá ustanovení smlouvy s kupujícím včetně těchto dodacích a platebních podmínek zcela nebo zčásti neúčinnými, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Zcela nebo zčásti neúčinná úprava bude nahrazena takovou úpravou, jejíž ekonomický účel se bude co nejvíce blížit neúčinné úpravě.

 

16. Preferential Parameters

Prohlášení o preferenčních parametrech dle značení vpravo od čísla zboží účetní položky (nařízení ES 1908/73)

G = zboží Společenství
D = zboží ze třetí země
R = původ zboží EFTA
E = původ zboží ŠPANĚLSKO
S = žádná preference pro Španělsko

Žádné označení = nezkontrolované zboží, kontrola jen na vyžádání.

Top