Nákupní podmínky společnosti Schock GmbH

 

pro obchodní styk s firmami,

I. Všeobecné informace

1. Nabídka

Předložení a odevzdání nabídek dodavatele je pro společnost SCHOCK v každém ohledu nezávazné a bezplatné. Objednávky společnosti SCHOCK probíhají výhradně na základě níže uvedených nákupních podmínek, které byly dohodnuty mezi společností SCHOCK a dodavatelem v rámci projednávání nabídky a jsou výslovně uvedeny v objednávce společnosti SCHOCK. Ostatní dodací podmínky dodavatele nebo případná omezení učiněná dodavatelem tímto výslovně odmítáme. Při předložení nabídky musí dodavatel vyjádřit svůj souhlas s těmito nákupními podmínkami, přičemž se tyto podmínky stávají součástí smlouvy i bez výslovného vyjádření dodavatele v okamžiku přijetí objednávky.

 

2. Objednávky a dohody

Objednávky a dohody jsou závazné jen tehdy, pokud je společnost SCHOCK uzavřela nebo potvrdila písemně, faxem nebo e-mailem. Pokud dodavatel písemně neodmítne objednávku do dvou (2) pracovních dnů, je objednávka považována za řádně přijatou objednatelem, ledaže by společnost SCHOCK od takové objednávky dle vlastního uvážení odstoupila, takže by již nebyla na objednávku vázána. Odlišné, odporující nebo doplňující všeobecné obchodní podmínky se nestávají ani po obeznámení součástí smlouvy, pokud není jejich platnost výslovně písemně odsouhlasena. Předmět zakázky je nutné dodat nebo poskytnout v souladu s veškerými specifikacemi a požadavky na kvalitu, jak je odkazováno a uvedeno v objednávce, nebo jiným způsobem sděleno společností SCHOCK dodavateli. Objednávky nahrazují veškeré nabídky již předložené dodavatelem společnosti SCHOCK.

 

3. Písemná korespondence

Související písemnou korespondenci se společností SCHOCK je nutné vést jen s oddělením nákupu. Je nutné uvést objednací čísla, datum objednávky, značku diktátu atd.

 

II. Dodávky

1. Dodací list a dodací dokumentace

Ke každé dodávce je nutné přiložit dodací list. Není-li k dodávce přiložen stanovený dodací list, začíná lhůta určená pro kontrolu a oznámení vad běžet teprve od okamžiku doručení příslušného dodacího listu společnosti SCHOCK. V každém dodacím listu musí být uveden název předmětů, objednací číslo, materiálové číslo, počet kusů a hmotnost, společně s balicím listem s uvedenými rozměry (délka, šířka, výška) a brutto a netto hmotností s číslem sazby zboží a případnými nákladovými listy.

Pro všechny zásilky mimo EU je dodavatel dále povinen zažádat u svého přepravce o celní odbavení při příchodu zásilky do Německa, jménem společnosti SCHOCK a na základě platné plné moci. Dodavatel je dále povinen přiložit při expedici dodávky pro společnost SCHOCK kopii faktury za účelem kontroly čísla sazby zboží uvedeného dodavatelem (kód HS), kterou musí společnost SCHOCK neprodleně provést.

Dodavatel musí dodržet všechny platné právní předpisy pro clo, kontrolu exportu, přepravu, balení a označování. Pro dodávky na území EU se dodavatel zavazuje, že před první dodávkou zboží vystaví pro společnost SCHOCK dlouhodobé prohlášení dodavatele s uvedením čísla sazby zboží, pro dodávky mimo EU osvědčení o původu, formulář B. Certifikát o zkoušce výstupní kontroly pro příslušnou šarži musí dodavatel zaslat pro každou dodávku, u nebezpečných látek ještě navíc bezpečnostní list před dodávkou.

 

2. Termíny dodávek a služeb

Dodací lhůta běží ode dne objednávky.

Dohodnuté termíny dodání jsou závazné. Je-li zboží dodáno zcela nebo zčásti bez předchozího oznámení před dohodnutou dodací lhůtou, je společnost SCHOCK oprávněna odmítnout její přijetí a zaslat zboží na náklady dodavatele zpátky. Dodavatel je povinen neprodleně písemně uvědomit společnost SCHOCK, pokud nastanou nebo jsou očekávány okolnosti, z nichž vyplývá, že smluvenou dodací lhůtu nelze dodržet. Dodavatel musí oznámit důvod a očekávanou dobu trvání zpoždění dodávky. U služeb je za skutečné datum dodání považován den, kdy společnost SCHOCK bez výhrad převzala poskytnuté služby a/nebo poskytnutá díla. V případě prodlení s dodáním je společnost SCHOCK oprávněna požadovat paušalizovanou náhradu škod způsobených prodlením ve výši 1 % netto hodnoty dodávky za každý pracovní den, avšak ne více než 10 % hodnoty dodávky. Vyhrazujeme si zákonné nároky přesahující tento rámec. Je-li dodavatel v prodlení s dodáním více než šest týdnů nebo se více než třikrát ocitl v prodlení s dodávkami, může společnost SCHOCK po neúspěšném poskytnutí jednorázové, přiměřené dodatečné lhůty okamžitě vypovědět příslušnou objednávku, a to i v případě, že dodavatel za to nenese odpovědnost, zejména z důvodu vyšší moci, a požadovat náhradu škody za dosud nesplněné předměty zakázky upravené objednávkou z důvodu neplnění. Dodavatel může proti nároku na náhradu škody prokázat, že za porušení povinnosti nenese odpovědnost.

 

3. Odeslání

Zásilka bude doručena podle DAP IncoTerms 2010 na místo příjmu stanoveného společností SCHOCK, včetně vhodného zabalení zboží.

 

4. Dílčí dodávky, nadměrné dodávky

Dílčí dodávky odlišné od našeho rozdělení dodávek musí společnost SCHOCK písemně schválit předem. Nadměrné dodávky přesahující objednávku zašle společnost SCHOCK dle vlastního uvážení zpět na náklady a riziko dodavatele nebo je za úhradu případných nákladů na manipulaci a skladování připraví během období v délce maximálně 6 týdnů u společnosti SCHOCK k vyzvednutí dodavatelem.

 

5. Výhrada vlastnictví

Výhrada vlastnictví dodavatele se vztahuje jen na dodané zboží do termínu dalšího zpracování, resp. dalšího prodeje nebo zaplacení jeho ceny. Společnost SCHOCK je oprávněna k dalšímu prodeji zboží s výhradou vlastnictví v běžném obchodním styku. Postoupení budoucích pohledávek společnosti SCHOCK z dalšího prodeje dodaného zboží se neprovádí.

 

III. Platba

1. Platební podmínky / platební lhůty

Platba se provádí platebními prostředky dle vlastního uvážení společnosti SCHOCK k dohodnutým termínům a za dalších podmínek na platebním místě uvedeném dodavatelem. Bez zvláštní dohody uhradí společnost SCHOCK při doručení dodávky od 1. do 15. dne v měsíci platbu 30. den téhož měsíce po odečtení skonta ve výši 3 %, při doručení dodávky od 16. do 31. dne v měsíci 15. den v měsíci následujícím po dodání po odečtení skonta ve výši 3 %, nebo 60 dnů od doručení dodávky netto v hotovosti bez skonta. Rozhodným dnem splatnosti je den, kdy je doručena vaše faktura a společnosti SCHOCK je také dodáno zboží nebo jsou poskytnuty služby.

Ceny dohodnuté v příslušné objednávce představují jedinou a úplnou odměnu dodavatele za celý předmět zakázky; jakékoli zvýšené náklady musí společnost SCHOCK a dodavatel dohodnout prostřednictvím dodatečné objednávky, jinak je dodavatel dodá nebo poskytne na vlastní nebezpečí a náklady. Rozdílná stanoviska ohledně cen, které má společnost SCHOCK uhradit, neopravňují dodavatele k úplnému ani částečnému zastavení jeho dodávek společnosti SCHOCK.

 

2. Postoupení pohledávek třetí osobě

Kontokorentně vázané pohledávky smí být postoupeny nebo převedeny k inkasu jen s písemným souhlasem společnosti SCHOCK.

 

IV. Záruka a odstranění závad

Dodavatel zaručuje, že předmět zakázky splňuje požadavky specifikací a není zatížen jinými vadami, chybami nebo odporujícími právy třetích osob, které snižují nebo ruší hodnotu nebo způsobilost předmětu zakázky k zamýšlenému účelu. Dodavatel dále zaručuje, že je předmět zakázky zkontrolován podle všech příslušných norem EN a ostatních, pro něj platných norem a dohodnutých postupů, a předloží na výzvu společnosti SCHOCK příslušná osvědčení. Přejímkou nebo schválením předložených podkladů se společnost SCHOCK nezříká nároků vyplývajících ze záruky. Společnost SCHOCK v každém případě splní svoji povinnost kontroly a reklamace zřejmých vad, pokud zašle oznámení do 14 dnů od přijetí zboží. Skryté vady lze reklamovat až do uplynutí záruční doby. Záruční doba trvá dvanáct měsíců po převzetí předmětu zakázky. Začíná běžet znovu po každé opravě nebo provedení náhradní dodávky. Společnosti SCHOCK náležejí neomezené zákonné nároky vyplývající z vadného plnění. Je-li zboží dodané dodavatelem vadné, může společnost SCHOCK dle vlastního uvážení požadovat opravu nebo náhradní dodávku. Pokud se dodatečné plnění nezdaří, může společnost SCHOCK dle vlastního uvážení požadovat náhradu škody, slevu nebo odstoupení od smlouvy. Pro zamezení větší škody je společnost SCHOCK oprávněna nahradit nebo opravit na náklady dodavatele vadné díly a odstranit vzniklé škody. Pokud společnost SCHOCK zvolí z důvodu právního nebo věcného nedostatku po neúspěšném dodatečném plnění odstoupení od smlouvy, přísluší jí vedle toho nárok na náhradu škody na základě vadného plnění. Pokud společnost SCHOCK zvolí po neúspěšném dodatečném plnění náhradu škody, může požadovat za vrácení vadného zboží náhradu škody v plném rozsahu. Objeví-li se vada předmětu zakázky teprve po dalším zpracování nebo použití v rámci celkového řešení, nebo po dalším prodeji takového zpracovaného celkového řešení společností SCHOCK, může SCHOCK odstranit vadu prostřednictvím vlastního zákaznického servisu nebo umožnit zpracování či využití nově dodatečně dodaného předmětu zakázky třetí osobou. Dodavatel bude informován a musí nést náklady na zásah, které se zakládají na vadném plnění.

 

V. Ručení, pojištění

Pokud je na společnosti SCHOCK uplatňován nárok na základě odpovědnosti za vadu výrobku kvůli porušení úředních bezpečnostních předpisů nebo z důvodu jiných porušení zákona v důsledku vadnosti jejího výrobku, jež způsobil předmět zakázky dodavatele, musí dodavatel nahradit škodu společnosti SCHOCK včetně případných právních výloh. Dodavatel musí v těchto případech uhradit také náklady na stažení výrobků z oběhu. Před takovým stažením výrobků z oběhu informuje společnost SCHOCK dodavatele o této akci a poskytne mu možnost k součinnosti, pokud to umožňuje naléhavost situace. V případech ručení v závislosti na zavinění platí povinnost náhrady škody jen v případě, že se zavinění týká dodavatele nebo jeho subdodavatelů. Spadá-li příčina škody do oblasti odpovědnosti dodavatele nebo jeho subdodavatelů, musí prokázat, že se jej zavinění netýká. Dodavatel se zavazuje sjednat platné pojištění odpovědnosti za výrobek s částkou pojistného krytí ve výši minimálně 1 milion EUR na škodní událost pro újmy na zdraví osob a věcné škody, které v každém případě pokrývá zeměpisnou oblast, do níž je předmět zakázky dodán a/nebo v níž se používá. Případné nároky na náhradu škody vůči dodavateli přesahující tento rámec zůstávají nedotčeny. Kopie pojistné smlouvy bude doručena společnosti SCHOCK na vyžádání. Společnost Schock informuje dodavatele, pokud jí budou oznámeny nároky z odpovědnosti za vady výrobku, které se zakládají na vadách předmětu zakázky, a poskytne mu na vyžádání obrázky škodní události.

 

VI. Promlčecí lhůta

Platí zákonné promlčecí lhůty.

 

VII. Porušení průmyslových práv

Výhradní odpovědnost za to, že dodáním a používáním předmětů nebo služeb nabízených dodavatelem nejsou porušeny patenty, užitné vzory nebo jiná průmyslová práva třetích osob, nese dodavatel. Dodavatel se zavazuje, že společnost SCHOCK zprostí veškerých nároků třetích osob, které vyplývají z případného prokázaného porušení práva, a nahradí nám případné výdaje.

 

VIII. Výkresy a dokumentace

Všechny výkresy, dokumenty, plány, modely, vzory, seznamy apod., které společnost SCHOCK poskytne dodavateli, zůstávají ve vlastnictví společnosti SCHOCK a musí být bezplatně a bez zadržování kopií neprodleně zaslány zpět společnosti SCHOCK, jakmile si je společnost SCHOCK vyžádá. Nesmí být použity k jiným účelům, než jak stanoví společnost SCHOCK, ani zpřístupněny třetím osobám. Výrobky, které jsou zhotoveny podle výkresů, dokumentů, plánů, modelů, vzorů, seznamů apod. poskytnutých společností SCHOCK nebo podle údajů společnosti SCHOCK nebo pomocí nástrojů společnosti SCHOCK nebo kopií těchto nástrojů, nesmí být nabízeny, dodávány ani zpřístupněny třetím osobám.

 

IX. Dětská práce, ochrana životního prostředí a udržitelnost

Dodavatel je povinen dodržet příslušná zákonná ustanovení pro zacházení se zaměstnanci, ochranu životního prostředí a bezpečnost práce a usilovat o minimalizaci negativních dopadů jeho činností na člověka a životní prostředí. Společnost Schock důrazně prosazuje zásadu nulové tolerance dětské práce v jakékoli nelegální formě. Porušení této zásady povede po jednorázové výzvě k nápravě k okamžitému ukončení obchodních vztahů. Dodavatel musí dodržovat zásady iniciativy Global Compact, zejména 10 principů iniciativy Global Compact OSN, k nimž se společnost Schock také hlásí (viz www.unglobalcompact.org). Dodavatel zaručuje zpětnou sledovatelnost svých dodávek a poskytne společnosti SCHOCK kdykoliv na vyžádání příslušné informace. S cílem ochrany životního prostředí, krajiny a vodních toků musí dodavatel omezit své negativní vlivy způsobené výrobou, prací a službami na rozsah nezbytně nutný, a to v celém dodavatelském řetězci. Dřevěné produkty musí být certifikované podle FSC/PEFC nebo ekvivalentního standardu, nebo musí jednotlivě splňovat kritéria FSC nebo PEFC platná pro příslušnou zemi původu. Dodavatel musí na vyžádání předat příslušný doklad a osvědčení společnosti SCHOCK.

 

X. Místo plnění, soudní příslušnost, ostatní ustanovení

Místem plnění pro dodávky a služby je místo příjmu stanovené společností SCHOCK. Veškerá ustanovení těchto nákupních podmínek, která vzhledem k svému obsahu platí také po ukončení dodavatelského vztahu, zejména ustanovení o záruce a zachování důvěrnosti, zůstávají ukončením dodavatelského vztahu nedotčena. Místem pro řešení sporů je soud, do jehož místní příslušnosti spadá sídlo Schock GmbH. Společnost SCHOCK je však oprávněna podat žalobu na dodavatele také u soudu místně příslušného pro sídlo dodavatele.

Platí právo Spolkové republiky Německo. Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží nelze aplikovat. Tyto nákupní podmínky lze vyhotovit také ve vícejazyčné verzi, přičemž německá verze je vždy rozhodující. Pokud je nebo bude některé ustanovení těchto nákupních podmínek nebo příslušných objednávek neplatné, není tím ovlivněna platnost zbývajících nákupních podmínek nebo příslušné objednávky. Pro tento případ se společnost SCHOCK a dodavatel zavazují, že neplatné ustanovení ihned nahradí takovým ustanovením, které se svým ekonomickým účelem co nejvíce blíží neplatnému ustanovení. To samé platí, pokud je některé ustanovení nerealizovatelné nebo pokud má objednávka nedostatky.

Top