Prohlášení o ochraně osobních údajů

(stav k 8. 6. 2018)

 

1. Ochrana osobních údajů ve zkratce


Všeobecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se s vašimi osobními údaji děje, když navštívíte naše webové stránky. Osobními údaji se rozumí veškeré údaje, na jejichž základě vás lze osobně identifikovat. Podrobné informace na téma ochrany osobních údajů najdete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném pod tímto textem.

Shromažďování osobních údajů na našich webových stránkách

Kdo nese odpovědnost za shromažďování osobních údajů na těchto webových stránkách?
Zpracování osobních údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jeho kontaktní údaje jsou uvedeny v tiráži těchto webových stránek.

Jak shromažďujeme vaše údaje?
Vaše údaje jsou shromažďovány například tak, že nám je sdělíte. Může se jednat např. o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje zaznamenávají automaticky při návštěvě webových stránek naše IT systémy. Jedná se zejména o technické údaje (např. o internetovém prohlížeči, operačním systému nebo přesném času zobrazení stránky). Zaznamenávání těchto údajů probíhá automaticky po vašem vstupu na naše webové stránky.

K čemu používáme vaše údaje?
Část údajů shromažďujeme pro zajištění bezchybného zobrazování našich webových stránek. Další údaje mohou být používány pro analýzu vašeho uživatelského chování.

Jaká máte v souvislosti se zpracováním údajů práva?
Máte právo kdykoliv obdržet bezplatnou informaci o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Navíc máte právo požadovat opravu, blokaci nebo vymazání těchto údajů. V této souvislosti a v případě dalších otázek týkajících se tématu ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit na adrese uvedené v tiráži. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Nástroje pro analýzu a nástroje třetích poskytovatelů
Při návštěvě našich webových stránek může být statisticky vyhodnocována vaše aktivita na internetu. To se děje především pomocí cookies a prostřednictvím takzvaných analytických programů. Analýza vaší aktivity na internetu probíhá zpravidla anonymně a nelze díky ní zjistit vaši totožnost. Proti této analýze můžete vznést námitku nebo jí zamezit nepoužíváním určitých nástrojů. Podrobné informace najdete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

Proti této analýze můžete vznést námitku. O možnostech vznesení námitky vás informujeme ve zmíněném prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

2. Všeobecné informace a povinné informace

 

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme jako s důvěrnými a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při vašem používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, na jejichž základě vás lze osobně identifikovat. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké údaje získáváme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a k jakému účelu se tak děje.

Upozorňujeme, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní nedostatky. Absolutní ochrana údajů před přístupem třetích osob není možná.

Informace o správci

Správcem pro zpracování údajů na těchto webových stránkách je:

Schock GmbH
Hofbauerstraße 1
D-94209 Regen

Telefon: +49 9921-600-0
E-mail: info@schock.de

Správcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která rozhoduje sama nebo společně s druhými o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy apod.).

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů

Celá řada operací zpracování osobních údajů je možná jen s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stačí nám zaslat e-mailem neformální zprávu. Odvolání souhlasu nemá vliv na oprávněnost zpracování údajů před okamžikem odvolání souhlasu.


Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímému marketingu (čl. 21 GDPR)

Probíhá-li zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení GDPR, máte kdykoliv právo z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace vznést proti zpracování osobních údajů námitku; včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Příslušný právní základ, na jehož základě zpracování probíhá, naleznete v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Jestliže vznesete námitku, příslušné osobní údaje již zpracovávat nebudeme, s výjimkou případů, kdy můžeme prokázat závažné oprávněné důvody ke zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků (námitka dle čl. 21 odst. 1 GDPR).

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro provozování přímého marketingu, máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování vašich osobních údajů za účelem takového marketingu; to platí i pro profilování, pokud souvisí s takovým přímým marketingem. Jestliže vznesete námitku, nebudou již následně vaše osobní údaje používány za účelem přímého marketingu (námitka dle čl. 21 odst. 2 GDPR).

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u některého úřadu na ochranu osobních údajů, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Právo podat stížnost existuje bez ohledu na jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo pro sebe nebo třetí osobu požádat o vystavení soupisu údajů, které jsou zpracovávány automatizovaně na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, a to v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů na jiného správce, je tento přenos možný jen tehdy, pokud je technicky proveditelný.

Šifrování SSL, resp. TLS

Tyto stránky používají z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrných obsahů, jako např. objednávek nebo poptávek, které nám zašlete jako provozovateli stránek, šifrování SSL, resp. TLS. Šifrované spojení poznáte tak, že se adresový řádek prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a v řádku vašeho prohlížeče se zobrazí symbol zámku.

Pokud je aktivováno šifrování SSL, resp. TLS, nemohou údaje, které nám zasíláte, číst třetí osoby.

Šifrovaný platební styk na těchto webových stránkách

Pokud po uzavření smlouvy s povinností úhrady nákladů existuje povinnost poskytnout nám vaše platební údaje (např. číslo účtu při zmocnění k inkasu), jsou tyto údaje nutné pro realizaci platby.

Platební styk prostřednictvím běžných platebních prostředků (Visa/MasterCard, inkaso) probíhá výlučně přes šifrované spojení SSL, resp. TLS. Šifrované spojení poznáte tak, že se adresový řádek prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a v řádku vašeho prohlížeče se zobrazí symbol zámku.

Při šifrované komunikaci nemohou vámi zadávané platební údaje číst třetí osoby.

Informace, blokace, výmaz a oprava

V rámci platných právních předpisů máte kdykoliv právo na bezplatnou informaci o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a popř. právo na opravu, blokaci nebo výmaz těchto údajů. V této souvislosti i v souvislosti s dalšími dotazy na téma osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit na adrese uvedené v tiráži.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. Za tímto účelem se na nás můžete kdykoliv obrátit na adrese uvedené v tiráži. Právo na omezení zpracování platí v následujících případech:

 • Pokud popíráte správnost svých u nás uložených osobních údajů, potřebujeme zpravidla čas, abychom to mohli prověřit. Po dobu prověřování máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů.
 • Pokud se zpracování vašich osobních údajů dělo/děje protiprávně, můžete místo výmazu požadovat omezení zpracování údajů.
 • Pokud již vaše osobní údaje nebudeme potřebovat, ale vy je budete potřebovat pro výkon, obhajobu nebo uplatnění právních nároků, máte právo místo výmazu požadovat omezení zpracování svých osobních údajů.
 • Jestliže jste vznesli námitku dle čl. 21 odst. 1 nařízení GDPR, je nutno zvážit vaše a naše zájmy. Dokud nebude jisté, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů.

Pokud jste zpracování svých osobních údajů omezili, smí být tyto údaje bez ohledu na jejich uložení zpracovávány jen s vaším souhlasem nebo pro uplatnění, výkon či obhajobu právních nároků nebo na ochranu práv fyzické či právnické osoby nebo z důvodů závažného veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Námitka proti zasílání reklamních e-mailů

Tímto vznášíme námitku proti používání kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti uvádět kontaktní údaje v tiráži pro účely zasílání výslovně nevyžádané reklamy a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo učinit právní kroky v případě nevyžadovaného zasílání reklamních informací např. spamovými e-maily.

 

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Zákonem stanovený pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro naši společnost jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

OMNIS Consulting GmbH
Ernst Buchner
Innere Passauer Str. 2
D-94315 Straubing

Telefon: +49 9421/869 9989
E-mail: dsb@omnis-consulting.de

 

4. Shromažďování údajů na našich webových stránkách

 

Cookies

Tyto internetové stránky částečně používají tzv. cookies. Cookies nezpůsobí na vašem počítači žádnou škodu a neobsahují žádné viry. Cookies nám slouží k zajištění uživatelsky příjemnějšího, efektivnějšího a bezpečnějšího prostředí. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou prostřednictvím prohlížeče ukládány na vašem počítači.

Většina námi používaných cookies jsou tzv. „relační cookies“. Po ukončení vaší návštěvy se automaticky vymažou. Ostatní cookies zůstanou ve vašem koncovém zařízení uloženy tak dlouho, dokud je nevymažete. Tyto cookies nám umožňují opětovně rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě.

Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli o nastavení cookies informováni a cookies dovolili jen v individuálních případech, přijetí cookies pro určité případy nebo obecně zcela vyloučili, nebo si aktivovali automatické vymazání cookies při uzavření prohlížeče. Při deaktivaci cookies může být omezena funkčnost těchto webových stránek.

Cookies, které jsou nezbytné pro provádění elektronických komunikačních operací nebo pro poskytování určitých vámi požadovaných funkcí (např. funkce nákupního košíku), jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Jsou-li ukládány jiné cookies (např. cookies pro analýzu vaší aktivity na internetu), jsou takové cookies v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů upraveny zvlášť.

Serverové přihlašovací soubory

Poskytovatel stránek shromažďuje a automaticky ukládá informace do tzv. serverových přihlašovacích souborů, které nám váš prohlížeč automaticky zasílá. Jedná se o:

 • typ prohlížeče a verzi prohlížeče
 • používaný operační systém
 • referenční URL
 • Hostname přistupujícího počítače
 • přesný čas požadavku na server
 • IP adresu

Tyto údaje nejsou sdružovány s jinými zdroji údajů.


Zaznamenávání těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezvadném zobrazování a optimalizaci svých webových stránek – proto musí být zaznamenávány serverové přihlašovací soubory.


Kontaktní formulář

Pokud nám prostřednictvím kontaktního formuláře zašlete poptávku, budou u nás vaše údaje z poptávkového formuláře včetně v něm uvedených kontaktních údajů uloženy za účelem zpracování poptávky a pro případ navazujících otázek. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu žádnému dalšímu subjektu.

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře tak probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR). Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stačí nám zaslat e-mailem neformální zprávu. Odvolání nemá vliv na oprávněnost operací pro zpracování osobních údajů učiněných do okamžiku odvolání.

Údaje, které jste zadali do kontaktního formuláře, u nás zůstanou do té doby, dokud nás nevyzvete k jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo nezanikne účel pro ukládání údajů (např. po uzavřeném zpracování vaší poptávky). Kogentní zákonná ustanovení, zejména zákonné archivační lhůty zůstávají nedotčeny.

Registrace na těchto webových stránkách

Na těchto webových stránkách se můžete zaregistrovat, abyste mohli využívat jejich další funkce. Údaje, které za tímto účelem zadáte, používáme jen za účelem využití příslušné nabídky nebo služby, k níž jste se zaregistrovali. Povinné údaje, na které se vás při registraci dotazujeme, musí být uvedeny v plném rozsahu. Jinak registraci zamítneme.

V případě důležitých změn například ohledně rozsahu nabídky nebo v případě technicky nutných změn používáme e-mailovou adresu uvedenou při registraci k tomu, abychom vás touto cestou informovali.

Zpracování údajů zadaných při registraci probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR). Již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stačí nám zaslat e-mailem neformální zprávu. Odvolání souhlasu nemá vliv na oprávněnost zpracování údajů před okamžikem odvolání souhlasu.

Údaje zaznamenávané při registraci ukládáme po dobu, po kterou jste na našich webových stránkách zaregistrováni, a poté je vymažeme. Zákonné archivační lhůty zůstávají nedotčeny.

Registrace přes Facebook Connect 

Místo přímé registrace na našich webových stránkách se můžete zaregistrovat pomocí funkce Facebook Connect. Poskytovatelem této služby je společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko.

Pokud se rozhodnete pro registraci pomocí funkce Facebook Connect a kliknete na tlačítko „Login with Facebook“ / „Connect with Facebook“, budete automaticky přesměrováni na platformu Facebooku. Tam se můžete přihlásit svými uživatelskými údaji. Tím bude váš facebookový profil propojen s našimi webovými stránkami, resp. našimi službami. Tímto propojením získáme přístup k vašim údajům uloženým na Facebooku. Jedná se především o:

 • uživatelské jméno na Facebooku
 • profilovou a úvodní fotografii na Facebooku
 • úvodní fotografii na Facebooku
 • e-mailovou adresu uloženou na Facebooku
 • ID uživatele Facebooku
 • seznam přátel na Facebooku
 • údaje o „To se mi líbí“ (Like)
 • den narození
 • pohlaví
 • stát
 • jazyk

Tyto údaje jsou používány pro založení, poskytování a personalizaci vašeho účtu.

Registrace prostřednictvím Facebook Connect a s tím spojené operace zpracování údajů probíhají na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR). Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinkem do budoucna.

Další informace najdete v uživatelských podmínkách a ustanoveních o ochraně osobních údajů společnosti Facebook. Naleznete je na adrese: https://de-de.facebook.com/about/privacy/https://www.facebook.com/legal/terms/.

Předávání údajů při uzavření smlouvy pro internetové obchody, obchodníky a zasílání zboží

Osobní údaje zasíláme třetím osobám jen tehdy, pokud je to nutné v rámci realizace smlouvy, například společnostem pověřeným dodávkou zboží nebo peněžnímu ústavu pověřenému zpracováním platby. Jiným subjektům údaje nezasíláme, resp. je zasíláme jen tehdy, pokud jste s tím výslovně souhlasili. Další předávání vašich údajů třetím osobám bez výslovného souhlasu například za účelem reklamy neprovádíme.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, který dovoluje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

 

5. Sociální média

 

Pluginy pro Facebook (tlačítka „To se mi líbí“ a „Sdílet“)

Na našich stránkách jsou integrovány pluginy sociální sítě Facebook, jejichž poskytovatelem je společnost Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Pluginy pro Facebook poznáte dle loga Facebooku nebo tlačítka „To se mi líbí“ (Like) na našich stránkách. Přehled pluginů pro Facebook najdete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Když navštívíte naše stránky, je přes plugin vytvořeno přímé propojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebooku. Facebook tak obdrží informaci, že jste se svou IP adresou navštívili naše stránky. Pokud kliknete na facebookové tlačítko „To se mi líbí“ a jste zároveň přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete na svém facebookovém profilu vytvořit hypertextový odkaz na obsahy našich stránek. Facebook tak může návštěvu našich stránek přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že se jako poskytovatel stránek nedozvíme nic o obsahu zaslaných údajů ani o jejich užívání společností Facebook. Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook na adrese: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Pokud si nepřejete, aby Facebook návštěvu našich stránek mohl přiřadit k vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, je nutné, abyste se ze svého facebookového uživatelského účtu odhlásili.

Používání pluginů pro Facebook probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co možná největší viditelnosti na sociálních médiích.

 

6. Nástroje pro analýzu a marketing

 

Google Analytics

Tyto webové stránky používají funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá tzv. „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou ukládány na vašem počítači a které umožňují analyzovat vaše používání webových stránek. Informace vytvořené pomocí cookies o vašem používání těchto webových stránek jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou ukládány.

Ukládání cookies Google Analytics a používání tohoto analytického nástroje probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů, aby mohl optimalizovat webovou nabídku i svůj marketing.

Anonymizace IP adresy

Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP adresy. Google tak v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrátí vaši IP adresu před jejím zasláním do USA. Jen ve výjimečných případech je na server Google v USA přenášena celá IP adresa a zkrácena až tam. Na příkaz provozovatele těchto webových stránek používá Google tyto informace k vyhodnocování vašeho používání webových stránek, k vypracování zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu provozovateli webových stránek. IP adresa zaslaná v rámci Google Analytics z vašeho prohlížeče není sdružována s jinými údaji shromážděnými společností Google.

Plugin prohlížeče

Ukládání cookies můžete zabránit v nastavení svého prohlížeče; upozorňujeme vás však na to, že v takovém případě se může stát, že nebudete moci v plném rozsahu používat všechny funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžete zamezit zaznamenávání údajů vytvořených pomocí cookies, týkajících se vašeho používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) na Googlu a zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče, který je k dispozici na této adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Námitka proti shromažďování údajů

Shromažďování vašich údajů pomocí služby Google Analytics můžete zabránit tak, že kliknete na následující odkaz. Nainstalujete tím soubor opt-out cookie, který zamezí zaznamenávání vašich údajů při budoucích návštěvách těchto webových stránek: Deaktivovat Google Analytics.

Více informací o zacházení s uživatelskými údaji u Google Analytics najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování pro správce

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů pro správce a v plném rozsahu dodržujeme přísná pravidla německých úřadů na ochranu osobních údajů při používání Google Analytics.

Demografické údaje v Google Analytics

Tyto stránky používají funkci „demografické údaje“ služby Google Analytics. Mohou tak být vytvářeny zprávy obsahující informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto údaje pocházejí z reklamy Google zobrazované podle zájmů uživatele a z údajů o návštěvnících od třetích poskytovatelů. Tyto údaje nelze přiřadit k žádné určité osobě. Tuto funkci můžete kdykoliv deaktivovat prostřednictvím nastavení reklam na svém účtu Google nebo obecně zakázat zaznamenávání údajů přes službu Google Analytics, jak uvedeno v bodě „Námitka proti shromažďování údajů“.

Facebook Pixel

Naše webové stránky používají pro měření konverzí pixel pro aktivity návštěvníků Facebooku společnosti Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“).

Lze tak sledovat chování návštěvníků stránek poté, co byli kliknutím na reklamu na Facebooku přesměrováni na webové stránky poskytovatele. To umožňuje vyhodnocovat účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu a optimalizovat budoucí reklamy.

Zjištěné údaje jsou pro nás jako provozovatele těchto webových stránek anonymní a neumožňují nám určit totožnost uživatelů. Údaje však ukládá a zpracovává společnost Facebook, je tedy možné jejich propojení s příslušným uživatelským profilem a Facebook může tyto údaje používat pro vlastní marketingové účely podle směrnice o používání osobních údajů společnosti Facebook. Facebook tak může umožnit spouštění reklam na stránkách Facebooku i mimo Facebook. Toto používání údajů nemůžeme jako provozovatel stránek ovlivnit.

Facebook pixel se používá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na efektivním marketingu se zapojením sociálních médií.

V informacích o ochraně údajů společnosti Facebook najdete další informace o ochraně vašeho soukromí: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Navíc můžete deaktivovat remarketingovou funkci „Custom Audiences“ v sekci nastavení reklam na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Musíte být přitom přihlášeni ke svému facebookovému účtu.

Nemáte-li facebookový účet, můžete deaktivovat reklamu Facebooku zobrazovanou na základě aktivity na webových stránkách společnosti European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 

7. Naše prezentace na sociálních sítích

 

Zpracování údajů prostřednictvím sociálních sítí

Udržujeme veřejně přístupné profily na sociálních sítích. Podrobné informace o námi používaných sociálních sítích naleznete níže. Sociální sítě jako Facebook, Google+ apod. mohou zpravidla rozsáhle analyzovat vaše uživatelské chování, jestliže navštívíte jejich webové stránky nebo navštívíte webovou stránku s integrovanými obsahy těchto sociálních sítí (např. tlačítko „To se mi líbí“ nebo reklamní bannery). Při návštěvě našich sociálních sítí dochází ke spuštění celé řady procesů zpracování souvisejících s ochranou osobních údajů. Konkrétně:

Když jste přihlášeni ke svému uživatelskému účtu na sociální síti a navštívíte naši stránku s integrovaným obsahem této sociální sítě, může takovou návštěvu provozovatel portálu sociální sítě přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Vaše osobní údaje však mohou být za určitých okolností zaznamenávány také v případě, že nejste přihlášeni ke svému účtu nebo nemáte na příslušném portálu sociální sítě žádný účet. Data se v tomto případě zaznamenávají například prostřednictvím souborů cookies uložených ve vašem koncovém zařízení nebo na základě zaznamenání vaší IP adresy.

Pomocí takto získaných údajů pak mohou provozovatelé portálů sociálních sítí vytvářet uživatelské profily, v nichž jsou uloženy vaše preference a zájmy. Tímto způsobem se vám může zobrazovat reklama přizpůsobená vašim zájmům, a to v rámci příslušné prezentace sociální sítě i mimo ni. Máte-li účet na příslušné sociální síti, bude se reklama přizpůsobená vašim zájmům zobrazovat na všech zařízeních, na kterých jste k tomuto účtu přihlášeni nebo na kterých jste v minulosti byli do této sítě přihlášeni.

Navíc berte prosím na vědomí, že nemůžeme sledovat všechny procesy zpracování, ke kterým dochází na portálech sociálních sítích. V závislosti na poskytovateli tak může docházet i k dalšímu zpracování dat provozovateli portálů sociálních sítí. Podrobnosti najdete v podmínkách použití a zásadách ochrany osobních údajů příslušných portálů sociálních sítí.

Právní základ

Účelem naší prezentace na sociálních sítích je zajistit si co nejširší působení na internetu. Přitom se jedná o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Analýzy iniciované sociálními sítěmi pak mohou být případně založeny na odlišných právních základech, které musí uvést provozovatelé sociálních sítí (např. souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR).

Odpovědnost a uplatnění práv

Pokud navštívíte naši prezentaci na sociální síti (např. Facebook), neseme společně s provozovatelem platformy této sociální sítě odpovědnost za operace zpracování údajů spuštěné při této návštěvě. Můžete svá práva (právo na informace, opravy, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů a právo vznést námitku) zásadně uplatnit proti nám i proti provozovateli příslušného portálu sociální sítě (např. Facebook).

Berte prosím na vědomí, že navzdory sdílené odpovědnosti s provozovatelem sociální sítě nemůžeme v plném rozsahu ovlivnit operace zpracování probíhající na portálech sociálních sítích. Naše možnosti závisí na firemních zásadách příslušného poskytovatele.

Doba uložení

Údaje, které bezprostředně zaznamenáme prostřednictvím naší prezentace na sociálních sítích, budou z našeho systému odstraněny, jakmile nás požádáte o výmaz, odvoláte svůj souhlas se zpracováním nebo jakmile zanikne účel uložení údajů. Cookies zůstanou uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Kogentní zákonná ustanovení, zejm. ohledně doby uchovávání dat, zůstávají nedotčena.

Na dobu zpracování vašich dat provozovateli sociálních sítí pro vlastní účely nemáme žádný vliv. Podrobnosti získáte přímo u provozovatelů sociálních sítí (např. v prohlášení o ochraně osobních údajů, viz níže).

Jednotlivé sociální sítě

Facebook

Máme zřízený profil na Facebooku. Poskytovatelem je společnost Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook má certifikaci dle štítu EU-USA na ochranu soukromí („EU-US-Privacy-Shield“). Uzavřeli jsme s Facebookem dohodu o společném zpracování (Controller Addendum). V této dohodě je stanoveno, za které operace zpracování dat neseme odpovědnost my a za které Facebook, pokud navštívíte naši facebookovou stránku. Tato dohoda je k dispozici na následujícím odkazu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Nastavení reklamy si můžete sami přizpůsobit na svém uživatelském účtu. Klikněte přitom na následující odkaz a přihlaste se ke svému účtu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Podrobnosti naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů Facebooku na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

Máme profil na Instagramu. Poskytovatelem je společnost Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Podrobnosti o zacházení s vašimi osobními údaji naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů Instagramu: https://help.instagram.com/519522125107875.

 

8. Poskytovatelé plateb

 

PayPal

Na našich webových stránkách nabízíme mimo jiné platbu přes PayPal. Poskytovatelem této platební služby je PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen „PayPal“).

Pokud si zvolíte platbu přes PayPal, budou vámi zadané platební údaje zaslány společnosti PayPal.

Zaslání vašich údajů společnosti PayPal probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR (souhlas) a čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR (zpracování pro plnění smlouvy). Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Odvolání nebude mít vliv na platnost operací zpracování osobních údajů učiněných v minulosti.

Top