Prohlášení o ochraně 

osobních údajů

(stav 8. 6. 2018)

1. Ochrana údajů ve zkratce

 

Všeobecné informace

 

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se s vašimi osobními údaji děje, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou všechny údaje, na jejichž základě vás lze osobně identifikovat. Podrobné informace na téma ochrany osobních údajů najdete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném pod tímto textem.

 

Zaznamenávání osobních údajů na našich webových stránkách

 

Kdo je odpovědný za zaznamenávání osobních údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování osobních údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jeho kontaktní údaje najdete v impresu těchto webových stránek.

 

Jak zaznamenáváme vaše údaje?

 

Vaše údaje jsou shromažďovány jednak tak, že nám je sdělíte. Může se jednat např. o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje zaznamenávají automaticky při návštěvě webových stránek naše IT systémy. Jedná se zejména o technické údaje (např. o internetovém prohlížeči, provozním systému nebo hodině zobrazení stránky). Zaznamenávání těchto údajů probíhá automaticky ihned po vašem vstupu na naše webové stránky.

 

K čemu používáme vaše údaje?

 

Část údajů shromažďujeme z toho důvodu, abychom zajistili bezchybné zobrazování našich webových stránek. Ostatní údaje mohou být používány pro analýzu vašeho uživatelského chování.

 

Jaká práva máte ohledně těchto údajů?

 

Máte kdykoliv právo obdržet bezplatnou informaci o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Kromě toho máte právo požadovat opravu, blokaci nebo vymazání těchto údajů. Za tím účelem, jakož i v případě dalších otázek týkajících se tématu ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit na adrese uvedené v impresu. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

 

Nástroje pro analýzu a nástroje třetích poskytovatelů

 

Při návštěvě našich webových stránek může být statisticky vyhodnocováno vaše brouzdání na internetu. To se děje především s pomocí cookies a s pomocí tzv. analytických programů. Analýza vašeho brouzdání po internetu probíhá zpravidla anonymně a nelze z ní zjistit vaši totožnost.Proti této analýze můžete vznést námitku nebo jí zabránit nepoužíváním určitých nástrojů. Podrobné informace najdete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

Proti této analýze můžete vznést námitku. O možnostech vznesení námitky vás informujeme níže v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Kromě toho máte právo požadovat za určitých okolností omezení zpracování svých osobních údajů. Podrobnosti najdete v prohlášení o osobních údajů pod "Právo na omezení zpracování".

 

2. Všeobecné informace a povinné informace

 

Ochrana osobních údajů

 

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme jako s důvěrnými a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při vašem používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, na jejichž základě vás lze osobně identifikovat. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a k jakému účelu se tak děje.

Upozorňujeme na to, že v přenosu údajů na internetu (např. při komunikaci e-mailem) mohou existovat bezpečnostní mezery (např. při komunikaci e-mailem). Stoprocentní ochrana údajů před přístupem třetích osob není možná.

 

Informace o správci

 

Správcem pro zpracování údajů na těchto webových stránkách je:

Schock GmbH
Hofbauerstraße 1
94209 Regen
Německo

Telefon: +49 9921-600-0
E-mail: info@schock.de

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která rozhoduje sama nebo společně s jinými o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy apod.).

 

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů

 

Mnoho operací zpracování osobních údajů je možných jen s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stačí, když nám zašlete e-mailem neformální zprávu. Odvolání souhlasu nemá vliv na oprávněnost zpracování údajů před okamžikem odvolání souhlasu.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímému marketingu (čl. 21 GDPR)

Pokud zpracování osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR, máte kdykoliv právo z důvodů, které vyplývají z vaší zvláštní situace, vznést proti zpracování vašich osobních údajů námitku; to platí i pro profilování, které je založeno na těchto ustanoveních. Příslušný právní základ, na jehož základě zpracování probíhá, najdete v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud vznesete námitku, vaše dotčené osobní údaje již zpracovávat nebudeme, ledaže budeme moci prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (námitka dle čl. 21 odst. 1 GDPR).

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro provozování přímého marketingu, máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování vašich osobních údajů za účelem takového marketingu; to platí i pro profilování, pokud souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud vznesete námitku, nebudou již následně vaše osobní údaje za účelem přímého marketingu používány (námitka dle čl. 21 odst. 2 GDPR).

 

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

 

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Právo podat stížnost existuje bez ohledu na jiné ústavněprávní nebo soudní opravné prostředky.

 

Právo na přenositelnost údajů

 

Máte právo pro sebe nebo třetí osobu požádat o vystavení soupisu údajů, které jsou zpracovávány automatizovaně na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, a to v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů na jiného správce, je tento přenos možný jen tehdy, pokud je technicky proveditelný.

 

Šifrování SSL, resp. TLS

 

Tyto stránky používají z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrných obsahů, jako např. objednávek nebo poptávek, které nám zašlete jako provozovateli stránek, šifrování SSL, resp. TLS. Zašifrované spojení poznáte tak, že se adresový řádek prohlížeče změní z "http://" na "https://" a v řádku vašeho prohlížeče se zobrazí symbol zámku.

Pokud je aktivováno šifrování SSL, resp. TLS, nemohou údaje, které nám zasíláte, číst třetí osoby.

 

Zašifrovaný platební styk na těchto webových stránkách

 

Pokud po uzavření úplatné smlouvy existuje povinnost poskytnout nám vaše platební údaje (např. číslo účtu při zmocnění k inkasu), jsou tyto údaje nutné pro realizaci platby.

Platební styk přes běžné platební prostředky (Visa/MasterCard, inkaso) probíhá výlučně přes zašifrované spojení SSL, resp. TLS. Zašifrované spojení poznáte tak, že se adresový řádek prohlížeče změní z "http://" na "https://" a v řádku vašeho prohlížeče se zobrazí symbol zámku.

Při zašifrované komunikaci nemohou vámi zadávané platební údaje číst třetí osoby.

 

Informace, blokace, výmaz

 

V rámci platných zákonných předpisů máte kdykoliv právo na bezplatnou informaci o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a popř. právo na opravu, blokaci nebo výmaz těchto údajů. V této souvislosti i v souvislosti s dalšími dotazy na téma osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit na adrese uvedené v impresu.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. Za tím účelem se na nás můžete kdykoliv obrátit na adrese uvedené v impresu. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

 • Pokud popíráte správnost svých u nás uložených osobních údajů, potřebujeme zpravidla čas, abychom to mohli prověřit. Po dobu prověření máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů.
 • Pokud se zpracování vašich osobních údajů dělo/děje protiprávně, můžete namísto výmazu požadovat omezení zpracování údajů.
 • Pokud již vaše osobní údaje nebudeme potřebovat, vy je však budete potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, máte právo namísto výmazu požadovat omezení zpracování svých osobních údajů.
 • Pokud jste vznesli námitku dle čl. 21 odst. 1 GDPR, je nutno zvážit vaše a naše zájmy. Dokud nebude jisté, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů.

Pokud jste zpracování svých osobních údajů omezili, smí být tyto údaje bez ohledu na jejich uložení zpracovávány jen s vaším souhlasem nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo na ochranu práv fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů závažného veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

 

Námitka proti zasílání reklamních e-mailů

 

Proti používání kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti zveřejňovat kontaktní údaje v impresu pro účely zasílání výslovně nevyžádané reklamy a informačních materiálů vznášíme tímto námitku. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo učinit právní kroky v případě nevyžadovaného zasílání reklamních informací např. spamovými e-maily.

 

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Zákonem stanovený pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Pro naši společnost jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

Ernst Buchner
OMNIS Consulting
Innere Passauer Str. 2
94315 Straubing

Telefon: +49 9421/869 9989
E-mail: dsb@omnis-consulting.de

 

4. Zaznamenávání údajů na našich webových stránkách

 

Cookies

 

Tyto internetové stránky používají zčásti tzv. cookies. Cookies nezpůsobí na vašem počítači žádnou škodu a neobsahují žádné viry. Účelem cookies je udělat naši nabídku uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou prostřednictvím vašeho prohlížeče ukládány na vašem počítači.

Většina námi používaných cookies jsou tzv. "session cookies". Po ukončení vaší návštěvy jsou automaticky mazány. Ostatní cookies zůstávají na vašem koncovém přístroji uloženy tak dlouho, dokud je nevymažete vy. Tyto cookies nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě.

Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli o spuštění cookies informováni a cookies dovolili jen v ojedinělých případech, přijetí cookies pro určité případy nebo obecně zcela vyloučili, nebo si aktivovali automatické vymazání cookies při uzavření prohlížeče. Při deaktivaci cookies může být omezena funkčnost těchto webových stránek.

Cookies, které jsou nutné pro provádění elektronických komunikačních operací nebo pro poskytování určitých vámi požadovaných funkcí (např. funkce nákupního koše), jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Jsou-li ukládány jiné cookies (např. cookies pro analýzu vašeho brouzdání po internetu), jsou tyto cookies v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů upraveny zvlášť.

 

Serverové přihlašovací soubory

 

Poskytovatel stránek shromažďuje a ukládá automaticky informace do tzv. serverových přihlašovacích souborů, které nám váš prohlížeč automaticky zasílá. Jedná se o:

 • typ prohlížeče a verzi prohlížeče
 • používaný provozní systém
 • URL referer
 • hostovací jméno přistupujícího počítače
 • hodinu požadavku na server
 • IP adresu.

Tyto údaje nejsou propojovány s jinými zdroji údajů.

Zaznamenávání těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezvadném zobrazování a optimalizaci svých webových stránek. Za tím účelem musí být zaznamenávány serverové přihlašovací soubory.

 

Kontaktní formulář

 

Pokud nám přes kontaktní formulář zašlete poptávku, budou u nás vaše údaje z poptávkového formuláře včetně v něm uvedených kontaktních údajů uloženy za účelem zpracování poptávky a pro případ následných otázek. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu žádnému dalšímu subjektu.

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře tak probíhá výlučně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stačí, když nám zašlete e-mailem neformální zprávu. Odvolání nebude mít vliv na účinnost operací zpracování osobních údajů učiněných do okamžiku odvolání.

Údaje, které jste zadali do kontaktního formuláře, u nás zůstanou do té doby, dokud nás nevyzvete k jejich výmazu, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo nezanikne účel pro ukládání údajů (např. po uzavřeném zpracování vaší poptávky). Kogentní zákonná ustanovení, zejména zákonné archivační lhůty zůstávají nedotčeny.

 

Registrace na těchto webových stránkách

 

Na těchto webových stránkách se můžete zaregistrovat, abyste mohli využívat jejich další funkce. Údaje, které za tímto účelem zadáte, používáme jen za účelem užívání příslušné nabídky nebo služby, k níž jste se zaregistrovali. Povinné údaje, na které se vás při registraci dotazujeme, musí být uvedeny v plném rozsahu. V opačném případě registraci zamítneme.

V případě důležitých změn například v rozsahu nabídky nebo v případě technicky nutných změn používáme e-mailovou adresu uvedenou při registraci k tomu, abychom vás touto cestou informovali.

Zpracování údajů zadaných při registraci probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stačí, když nám zašlete e-mailem neformální zprávu. Odvolání souhlasu nemá vliv na oprávněnost zpracování údajů před okamžikem odvolání souhlasu.

Údaje zaznamenávané při registraci ukládáme po dobu, po kterou jste na našich webových stránkách zaregistrováni, a následně je mažeme. Zákonné archivační lhůty zůstávají nedotčeny.

 

Registrace přes Facebook Connect

 

Namísto přímé registrace na našich webových stránkách se můžete zaregistrovat pomocí funkce Facebook Connect. Poskytovatelem této služby je společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

Pokud se rozhodnete pro registraci pomocí funkce Facebook Connect a kliknete na tlačítko "Login with Facebook"- / "Connect with Facebook"-, budete automaticky přesměrováni na platformu Facebooku. Tam se můžete přihlásit svými uživatelskými údaji. Tím bude váš facebookový profil propojen s našimi webovými stránkami, resp. našimi službami. Tímto propojením získáme přístup k vašim údajům uloženým u Facebooku. Jedná se především o:

 • uživatelské jméno na Facebooku
 • profilovou a úvodní fotografii na Facebooku
 • úvodní fotografii na Facebooku
 • e-mailovou adresu uloženou na Facebooku
 • ID uživatele Facebooku
 • seznam přátel na Facebooku
 • údaje o "To se mi líbí"
 • den narození
 • pohlaví
 • stát
 • jazyk

Tyto údaje jsou používány pro založení, poskytování a personalizaci vašeho účtu.

Registrace prostřednictvím Facebook Connect a s tím spojené operace zpracování údajů probíhají na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoliv s účinkem do budoucna odvolat.

Další informace najdete v uživatelských podmínkách a ustanoveních o ochraně osobních údajů společnosti Facebook na https://de-de.facebook.com/about/privacy/ a https://www.facebook.com/legal/terms/.

 

Zasílání údajů při uzavření smlouvy pro internetové obchody, obchodníky a dopravu zboží.

 

Třetím osobám zasíláme osobní údaje jen tehdy, pokud je to nutné v rámci realizace smlouvy, například společnostem pověřeným dodávkou zboží nebo platební instituci pověřené provedením platby. Jiným subjektům údaje nezasíláme, resp. je zasíláme jen tehdy, pokud jste s tím výslovně souhlasili. Předávání vašich údajů třetím osobám bez výslovného souhlasu například za účelem reklamy neprovádíme.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který dovoluje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

 

5. Sociální média

 

Pluginy pro Facebook (tlačítka "To se mi líbí" a "Sdílet")

 

Na naše stránky jsou integrovány pluginy sociální sítě Facebook, jejichž poskytovatelem je společnost Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Pluginy pro Facebook poznáte dle loga Facebooku nebo tlačítka "To se mi líbí" na našich stránkách. Bližší informace o pluginech pro Facebook najdete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Když navštívíte naše stránky, je přes plugin vytvořeno přímé propojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebooku. Facebook tak získá informaci, že jste se svou IP adresou navštívili naše stránky. Pokud kliknete na facebookové tlačítko "To se mi líbí" a jste zároveň přihlášeni ke svému facebookovému účtu, můžete na svém facebookovém profilu vytvořit hypertextový odkaz na obsahy našich stránek. Facebook tak může návštěvu našich stránek přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že se jako poskytovatel stránek nedozvíme nic o obsahu zaslaných údajů ani o jejich užívání společností Facebook. Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook pod tímto odkazem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Pokud si nepřejete, aby Facebook návštěvu našich stránek mohl přiřadit k vašemu facebookovému uživatelskému účtu, je nutné, abyste se ze svého facebookového uživatelského účtu odhlásili.

Používání pluginů pro Facebook probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co možná největší viditelnosti na sociálních médiích.

 

6. Nástroje pro analýzu a marketing

 

Google Analytics

 

Tyto webové stránky využívají funkcí webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá tzv. "cookies". To jsou textové soubory, které jsou ukládány na vašem počítači a které umožňují analyzovat vaše používání webových stránek. Informace vytvořené pomocí cookies o vašem používání těchto webových stránek jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam ukládány.

Ukládání cookies GoogleAnalytics a používání tohoto analytického nástroje probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů, aby mohl optimalizovat jak nabídku na webu, tak svůj marketing.

 

Anonymizace IP adresy

 

Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci IP anonymizace. Při aktivaci této funkce Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před zaslání do USA zkrátí vaši IP adresu. Jen ve výjimečných případech je na server Google v USA přenášena celá IP adresa a krácena až tam. Na příkaz provozovatele těchto webových stránek Google tyto informace používá pro vyhodnocování vašeho používání webových stránek, pro vypracování zpráv o aktivitách na webových stránkách a pro poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu provozovateli webových stránek. IP adresa zaslaná v rámci Google Analytics z vašeho prohlížeče není propojována s jinými údaji shromážděnými společností Google.

 

Plugin prohlížeče

 

Ukládání cookies můžete zabránit nastavením svého prohlížeče; upozorňujeme vás však na to, že v takovém případě se může stát, že nebudete moci v plném rozsahu využívat veškerých funkcí těchto webových stránek. Kromě toho můžete zabránit zaznamenávání údajů vytvořených pomocí cookies, týkajících se vašeho používání webových stránek (vč. vaší IP adresy) na Googlu a zpracování těchto údajů společností Google tak, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče dostupný pod tímto odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Námitka proti zaznamenávání údajů

 

Zaznamenávání vašich údajů pomocí služby Google Analytics můžete zabránit tak, že kliknete na následující odkaz. Uložíte si tak "opt-out-cookie", který zabrání zaznamenávání vašich údajů při budoucích návštěvách těchto webových stránek: Deaktivovat Google Analytics.

Více informací o zacházení s uživatelskými údaji u Google Analytics najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Zpracování pro správce

 

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů pro správce a v plném rozsahu dodržujeme přísná pravidla německých úřadů na ochranu osobních údajů při používání Google Analytics.

 

Demografické údaje v Google Analytics

 

Tyto stránky používají funkci "demografické údaje" služby Google Analytics. Díky ní mohou být vytvářeny zprávy obsahující informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto údaje pocházejí z reklamy Google zobrazované podle zájmů uživatele a z údajů o návštěvnících od třetích poskytovatelů. Tyto údaje nelze přiřadit k žádné určité osobě. Tuto funkci můžete kdykoliv přes nastavení reklam ve svém účtu Google deaktivovat nebo zaznamenávání vašich údajů přes službu Google Analytics obecně zakázat, jak uvedeno v bodu "Námitka proti zaznamenávání údajů".

 

Facebook Pixel

 

Naše webové stránky používají pro měření konverzí pixel pro akce návštěvníků Facebooku společnosti Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA ("Facebook").

Lze tak sledovat chování návštěvníků stránek poté, co byli kliknutím na reklamu na Facebooku přesměrováni na webovou stránku poskytovatele. Tento pixel tak umožňuje vyhodnocovat účinnost reklam na Facebooku pro statické účely a účely průzkumu trhu a optimalizovat budoucí reklamy.

Shromážděné údaje jsou pro nás jako provozovatele těchto webových stránek anonymní a neumožňují nám zjistit totožnost uživatelů. Údaje ale ukládá a zpracovává společnost Facebook, je tedy možné jejich propojení s příslušným uživatelským profilem a Facebook může tyto údaje používat pro vlastní marketingové účely v souladu se směrnicí o používání osobních údajů společnosti Facebook. Facebook tak může umožnit spouštění reklam na stránkách Facebooku i mimo Facebook. Takovéto používání údajů nemůžeme jako provozovatel stránek ovlivnit.

Používání Facebok pixelu probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na efektivním marketingu se zapojením sociálních médií.

V informacích o ochraně údajů společnosti Facebook najdete další informace o ochraně vašeho soukromí: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Kromě toho můžete deaktivovat remarketingovou funkci "Custom Audiences" v nastavení reklam na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Za tím účelem musíte být přihlášeni ke svému facebookovému účtu.

Pokud nemáte facebookový účet, můžete deaktivovat reklamu Facebooku zobrazovanou podle uživatelských preferencí na webových stránkách společnosti European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 

7. Naše působení na sociálních sítích

 

Zpracování údajů prostřednictvím sociálních sítí

 

Máme zřízené veřejně přístupné profily na sociálních sítích, jejichž seznam naleznete níže. Sociální sítě, jako jsou Facebook, Google+ apod., mohou zpravidla analyzovat vaše uživatelské chování, pokud navštívíte jejich webové stránky, anebo pokud navštívíte stránku, která má integrovaný obsah těchto sociálních sítí (např. tlačítko "To se mi líbí" či reklamní bannery). V důsledku vašeho zobrazení našich sociálních sítí dochází ke spuštění řady procesů souvisejících s ochranou dat, a to konkrétně:

Ve chvíli, kdy jste přihlášeni do svého uživatelského účtu na sociální síti a navštívíte v rámci této sítě naši stránku, může takovou návštěvu provozovatel dotčené sociální sítě přiřadit k Vašemu uživatelskému účtu. Vaše osobní údaje však mohou být v některých případech zaznamenávány též tehdy, kdy nejste do svého účtu přihlášeni anebo kdy ani nemáte v rámci sociální sítě zřízen osobní účet. Data totiž mohou být shromažďována prostřednictvím souborů cookies uložených na Vašem zařízení anebo skrze zaznamenání vaší IP adresy.

Za pomoci takto získaných dat jsou pak provozovatelé sociálních sítí schopni přizpůsobit uživatelské profily tak, aby odrážely Vaše preference a zájmy. Na základě toho je pak zobrazována zájmově orientovaná inzerce, a to v rámci, ale i mimo platformu dané sociální sítě. Pokud disponujete účtem na příslušné sociální síti, bude se zájmově orientovaná reklama zobrazovat na všech zařízeních, na kterých jste k tomuto účtu přihlášeni, anebo na kterých jste v minulosti do této sítě byli přihlášeni.

Nad rámec výše uvedeného prosím berte na vědomí, že nemůžeme obsáhnout všechny způsoby zpracování, ke kterým dochází na sociálních sítích. V závislosti na sociální síti tak může docházet i k dalšímu zpracování dat jejich provozovatelem. Podrobnosti takového zpracování lze nalézt v podmínkách užívání a zásadách ochrany osobních údajů příslušných sociálních sítí.

 

Právní důvod

 

Účelem naší aktivity na sociálních sítích je zajistit své co nejširší působení na internetu. V souvislosti s tím tak dochází ke zpracování údajů za účelem oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst, 1 písm. f) GDPR. Analýzy iniciované samotnými sociálními sítěmi pak mohou být založeny též na jiném právním důvodu, který musí specifikovat provozovatelé těchto sociálních sítí (např. souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

 

Odpovědnost a uplatnění práv

 

Pokud navštívíte naši stránku v rámci sociální sítě (jako např. Facebook), neseme společně s provozovatelem této sítě odpovědnost za tímto zahájené operace zpracování dat. Svá práva (tj. právo na informace, právo opravy, právo na výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku) můžete uplatnit jak proti nám, tak proti provozovateli dotčené sociální sítě (např. Facebook).

Berte prosím na vědomí, že navzdory sdílené odpovědnosti s provozovatelem sociální sítě nemůžeme plně ovlivnit operace zpracování probíhající na těchto sociálních sítích. Naše možnosti jsou dány firemní politikou daného poskytovatele.

 

Doba zpracování

 

Data, která sami shromáždíme díky našemu působení na sociálních sítích, budou z našeho systému odstraněna, jakmile nás požádáte o výmaz, odvoláte svůj souhlas se zpracováním anebo jakmile odpadne zákonný důvod zpracování. Uložené Cookies zůstávají na Vašem zařízení, dokud je sami neodstraníte. Závazná zákonná ustanovení, zejm. ohledně doby uchovávání dat, zůstávají nedotčena.

Na dobu zpracování Vašich dat provozovateli sociálních sítí pro jejich účely nemáme žádný vliv. Podrobnosti získáte přímo u provozovatelů sociálních sítí (např. prostřednictvím jejich zásad ochrany osobních údajů, viz níže).

 

Jednotlivé sociální sítě


Facebook

 

Naše společnost má zřízený profil na sociální síti Facebook. Provozovatelem je Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA. Facebook disponuje štítem EU-USA na ochranu soukromí ("EU-US-Privacy-Shield"). Zároveň máme s Facebookem uzavřen dodatek o sdíleném zpracování (Controller Addendum). V této dohodě je stanoveno, kdo je odpovědný za které operace zpracování dat v případě Vaší návštěvy naší facebookové stránky. Znění této dohody je přístupné online pod následujícím odkazem: www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Své nastavení reklamy si můžete sami nastavit v rámci svého uživatelského účtu. Pokud tak chcete učinit, klikněte na následující odkaz a přihlaste se do svého účtu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

Instagram

 

Naše společnost má zřízený profil na sociální síti Instagram. Provozovatelem je Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA (dále jen "Instagram"). Podrobnosti o způsobu zpracování jsou k dispozici v zásadách zpracování osobních údajů Instagramu dostupných zde: https://help.instagram.com/519522125107875.

 

8. Poskytovatelé plateb

PayPal

 

Na našich webových stránkách nabízíme mj. platbu přes PayPal. Poskytovatelem této platební služby je PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen "PayPal").

Pokud si zvolíte platbu přes PayPal, budou vámi zadané platební údaje zaslány společnosti PayPal.

Zaslání vašich údajů společnosti PayPal probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas) a čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (zpracování pro plnění smlouvy). Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Odvolání nebude mít vliv na účinnost operací zpracování osobních údajů učiněných v minulosti.