Garantieerklärung

 

 

Prohlášení o záruce

 

Společnost Schock GmbH, Hofbauerstraße 1, 94209 Regen/Bavorsko, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu v Deggendorfu (Amtsgericht Deggendorf) pod č. HR B 2950 (dále jen „Schock“) poskytuje spotřebitelům kromě odpovědnosti prodávajícího za vady za níže uvedených podmínek a v níž popsaném rozsahu záruku životnosti.

 

„Spotřebitelem“ ve smyslu této záruky výrobce je každá fyzická osoba, která je majitelem armatury SCHOCK a nezakoupila ji za účelem dalšího prodeje ani instalace u třetích osob v rámci své živnostenské samostatné profesní činnosti.

 

Prvním koncovým spotřebitelem je spotřebitel, který produkt zakoupil jako první – od Schock, obchodníka nebo jiné fyzické nebo právnické osoby, která armatury SCHOCK přeprodává nebo instaluje v rámci své živnostenské nebo samostatné profesní činnosti.

 

Schock přebírá za následujících podmínek záruku za to, že armatura SCHOCK prodávaná společností Schock ve Spolkové republice Německo nebo v České republice bude po dobu sjednané záruční doby bez materiálových, výrobních a konstrukčních vad. Pokud se u armatury SCHOCK během záruční doby projeví vady ve funkčnosti, provede Schock dle těchto záručních podmínek dle vlastní volby pro prvního koncového spotřebitele bezplatnou opravu produktu nebo bezplatnou náhradní dodávku příslušné armatury SCHOCK nebo armatury SCHOCK stejného druhu nebo hodnoty.

 

Záruční doba:

 

Záruční doba činí 5 let a začíná dnem uzavření kupní smlouvy prvním koncovým spotřebitelem. Při reklamaci předložte, prosím, armaturu SCHOCK a doklad o koupi přímo prodávajícímu. Po 2 letech ode dne uzavření kupní smlouvy se v případě uplatnění práv z této záruky, prosím, obraťte přímo na Schock za účelem objasnění, jak máte postupovat. Práva ze záruky, prosím, oznamte na následující e-mailovou adresu: service(at)schock(dot)de

 

Předpoklad pro záruku výrobce:

 

Předpokladem platnosti tohoto prohlášení o záruce je, že spotřebitel vůči společnosti Schock písemně přijme toto prohlášení o záruce způsobem uvedeným níže.

 

Přijetí záruky probíhá 
a) registrací do 6 měsíců od data uzavření kupní smlouvy na webových stránkách Schock na adrese www.schock.de/garantieverlängerung a
b) předložením originálu dokladu o koupi armatury SCHOCK, na kterou se záruka vztahuje.

 

Záruční ochrana:

 

Prohlášení o záruce je platné výhradně pro armatury SCHOCK, které první koncoví spotřebitelé zakoupili, použili a instalovali společně s ochranným systémem pro armatury SCHOCK SF 100 (č. zboží 629883) od 1. 1. 2018 ve Spolkové republice Německo nebo České republice (rozhodné je datum dokladu o koupi). Schock zaručuje spotřebitelům, že armatury SCHOCK jsou bez materiálových, výrobních a konstrukčních vad. Rozhodný je přitom stav vědy a techniky k okamžiku výroby. Armatura SCHOCK musí chybu, která škodu způsobila, vykazovat již k tomuto okamžiku.Záruka zahrnuje bezvadnost funkce a materiálu/povrchů armatur SCHOCK (netěsné/kapající armatury; u hlavice sprchy: funkce přenastavení; směsná páková baterie padá, resp. nedrží; povrchové vady nebo odlupující se barva na armatuře; nestabilita armatury).

 

Vyloučení záruky:

 

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku opotřebení armatury SCHOCK používáním jakýchkoli dílů podléhajících opotřebení (např. těsnění, spotřební materiály jako filtry nebo provzdušňovače) a změn způsobených běžným trvalým používáním armatury SCHOCK. Škody způsobené usazeninami vápna, chybami při provozu nebo obsluze a škody způsobené chemikáliemi a čisticími prostředky jsou z této záruky rovněž vyňaty.

 

Předpokladem platnosti tohoto prohlášení o záruce je, že

 

  • spotřebitel oznámí vadu spadající pod záruční ochranu prodávajícímu, resp. po 2 letech po dni uzavření kupní smlouvy společnosti Schock, do 2 měsíců poté, co se spotřebitel o vadě dozvěděl nebo byla poznatelná, písemně nebo e-mailem: service@schock.de. Rozhodné pro dodržení této lhůty je doručení oznámení prodávajícímu prvního koncového spotřebitele, který armaturu SCHOCK zakoupil, resp. po 2 letech po doručení společnosti Schock,
  • armatura SCHOCK byla používána v souladu se svým určením a při montáži armatury a během celé následující doby byl používán filtr pevných částic SF 100,
  • na armatuře SCHOCK nebyly svévolně prováděny žádné nástavby nebo přestavby ani jiné úpravy nebo že armatura SCHOCK není rozebrána,
  • instalace, údržba a péče o armaturu SCHOCK byly prováděny v souladu s provozním návodem SCHOCK,
  • na armatuře SCHOCK neexistují žádné chemické a fyzikální vlivy na povrchu materiálu, které vznikly při neodborném používání, např. poškození špatnými čisticími prostředky nebo předměty s ostrými hranami. Na takto způsobené škody se záruka dle tohoto prohlášení nevztahuje,
  • armatura SCHOCK nebyla zakoupena jako zboží nižší jakosti nebo vzorek,
  • armatura SCHOCK nebyla zakoupena v podnikové prodejně (prokáže se dokladem o koupi), nedošlo k vlivu třetích osob nebo vyšší moci (jako škody způsobené požárem nebo vodou).

 

Ostatní záruční podmínky:

 

Pokud Schock při kontrole armatury SCHOCK zjistí, že daná vada/defekt neopravňuje k uplatnění nároků ze záruky, hradí náklady kontroly společností Schock spotřebitel.

 

Schock nepřebírá náklady na dopravu a rizika při přepravě.

 

Nárok ze záruky existuje jen po předložení armatury SCHOCK a prokázání, že vada se vyskytla během záruční doby. Toto lze prokázat zejména předložením dokladu o koupi. Proto se doporučuje doklad o koupi minimálně do uplynutí záruční doby pečlivě uschovat.

 

Tato záruka se týká výlučně armatur SCHOCK zakoupených ve Spolkové republice Německo nebo České republice („oblast platnosti záruky“), které Schock dodala distribučnímu partnerovi usazenému v jednom z těchto států a které byly používány a zabudovány výlučně v oblasti platnosti záruky. Armatury SCHOCK, které se do oblasti platnosti záruky dostaly jinými cestami nebo během záruční doby nebyly nepřetržitě používány a zabudovány v oblasti platnosti záruky, jsou z této záruky výslovně vyloučeny.

 

Záruční plnění:

 

Záruční plnění spočívá výlučně v tom, že Schock armaturu SCHOCK v případě vady, na niž se vztahuje tato záruka vyskytnuvší se během záruční doby dle vlastní volby bezplatně pro prvního koncového spotřebitele opraví nebo provede bezplatnou náhradní dodávku příslušné armatury SCHOCK stejného druhu nebo stejné hodnoty. Schock si přitom vyhrazuje právo záruční plnění přizpůsobit stavu technického pokroku. Náklady, poplatky, poštovné apod. vzniklé příjemci záruky nahrazovány nejsou. Nahrazovány nejsou ani náklady na montáž, demontáž a dopravu. Škody v důsledku výpadku provozu, ušlý zisk a následné škody, které vznikly na základě vady armatury SCHOCK, pod záruku dle tohoto prohlášení nespadají. Nároky na náhradu následných škod nebo z odpovědnosti za vady výrobku existují jen v rozsahu kogentních zákonných předpisů.

 

Upozornění v případě prohlášení o záruce (§ 477 BGB):

 

Zcela nezávisle na této záruce výrobce a na tom, zda bude v záručním případě předepsaná záruka využita nebo ne, existují v příslušném rozsahu práva ze zákonné odpovědnosti za vady vůči prodávajícímu. Dle vlastní svobodné volby mohou být proto kromě nebo také bez uplatnění nároků ze záruky uplatněna zákonem upravená práva kupujícího z důvodu vady předmětu koupě vůči prodávajícímu – zejména právo na splnění, odstoupení, slevu kupní ceny nebo náhradu škody (viz ust. § 437 německého občanského zákoníku – „BGB“ a příslušná zvláštní ustanovení o promlčení v ust. § 438 BGB). Platností záruky nejsou dotčeny kogentní zákonné předpisy o odpovědnosti za vady výrobku, jako např. zákon o ochraně spotřebitele, v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti, z důvodu újmy na životě, těle nebo zdraví způsobené společností Schock nebo jejími pomocníky.

 

 

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO CRISTADUR

 

Firma Schock GmbH, Hofbauerstraße 1, 94209 Regen/Bavorsko, zapsaná v obchodním rejstříku Obvodního soudu Deggendorf pod HR B 2950 (dále jen „Schock“) poskytuje spotřebitelům vedle odpovědnosti prodávajícího za vady za následujících podmínek a v níže popsaném rozsahu navíc také záruku životnosti. 
Jako výrobce zaručuje společnost Schock časově omezenou bezvadnou funkčnost správně používaných dřezů SCHOCK Cristadur od firmy Schock. 
„Spotřebitelem“ ve smyslu této záruky výrobce je každá fyzická osoba, která je majitelem dřezu SCHOCK Cristadur a nezakoupila jej za účelem dalšího prodeje nebo instalace v rámci své živnostenské samostatně výdělečné činnosti u třetích osob. 
První konečný spotřebitel je spotřebitel, který jako první zakoupil produkt od společnosti Schock, prodejce nebo jiné fyzické nebo právnické osoby, která dřezy SCHOCK Cristadur prodává dále nebo instaluje v rámci své živnostenské nebo samostatné výdělečné činnosti. 
Společnost Schock přebírá za níže uvedených podmínek záruku za to, že je dřez SCHOCK Cristadur prodaný a instalovaný společností Schock ve Spolkové republice Německo při správném používání během dohodnuté záruční lhůty bez vad. Pokud se u dřezu SCHOCK Cristadur projeví během záruční lhůty vada funkčnosti, provede společnost Schock podle těchto záručních podmínek dle vlastní volby opravu produktu, která je pro prvního konečného spotřebitele bezplatná, nebo bezplatnou výměnu příslušného nebo typově stejného a ekvivalentního dřezu SCHOCK Cristadur.

Záruční lhůta: 
Záruční lhůta činí 15 let a začíná dnem zakoupení prvním konečným spotřebitelem. V případě reklamace se prosím obraťte přímo na prodávajícího a předložte mu dřez SCHOCK Cristadur a doklad o jeho koupi. Po uplynutí 2 let se prosím obracejte přímo na společnost Schock s žádostí o pokyny pro další postup. Vaše hlášení o škodě pro firmu Schock zašlete prosím na následující e-mailovou adresu: service@schock.de

Podmínka záruky výrobce: 
Prohlášení o záruce předpokládá, že spotřebitel toto prohlášení o záruce písemně akceptuje vůči společnosti Schock. 
To je možné provést
a) prostřednictvím registrace během 6 měsíců od data zakoupení na domovské stránce SCHOCK, na adrese www.schock.de/garantieverlängerung, 
b) předložením originálního pokladního paragonu o nákupu dřezu SCHOCK Cristadur, na který se záruka vztahuje.

Záruční ochrana: 
Prohlášení o záruce platí pro dřezy SCHOCK Cristadur, které první koneční spotřebitelé zakoupili a používali od 1. 1. 2020 ve Spolkové republice Německo (rozhodující je datum dokladu o koupi). Společnost Schock garantuje spotřebitelům, že dřezy SCHOCK Cristadur nemají materiálové, výrobní ani konstrukční vady. Rozhodující jsou vědeckotechnické poznatky aktuální k datu výroby. Produkty SCHOCK musí mít vadu, která způsobila škodu, již k tomuto termínu. Záruka zahrnuje absenci vad funkce a materiálů/povrchů dřezů SCHOCK Cristadur.

Vyloučení záruky: 
Ze záruky jsou vyloučeny následující škody: 
- škody způsobené přepravou nebo poškození zásilky, 
- škody zaviněné nesprávnou instalací,
- škody způsobené nesprávným použitím, např. odložením horkých hrnců do dřezové nádoby, 
- škody v důsledku nesprávné péče nebo použití chemikálií nebo čisticích prostředků,
- nesprávně vyvrtané nebo proražené otvory, 
- škrábance a/nebo skvrny vzniklé při používání, 
- běžné opotřebení, např. poškrábání, skvrny a odprýsknutá místa,
- změna povrchu/barvy vzniklá při používání, 
- lehké barevné rozdíly v porovnání s barevným vzorkem nebo s tištěnými materiály (z důvodu obsahu přírodních látek v dřezech SCHOCK), 
- škody způsobené extrémním kolísáním teplot,
- škody v důsledku používání venku,
- škody zaviněné působením třetích stran nebo vyšší moci (škody způsobené ohněm nebo vodou).

Ze záruky je navíc vyloučeno veškeré příslušenství (odtoková souprava, sítko, baterie, montážní příchytky atd.). Společnost Schock nenese odpovědnost ani neručí za nepřímé škody, které vzniknou použitím nebo ve spojení s použitím jejích výrobků.

 

Tato záruka platí pod podmínkou, že:
- spotřebitel oznámí vadu zahrnutou do záruční ochrany prodávajícímu, resp. po 2 letech ode dne zakoupení společnosti Schock, do 2 měsíců poté, co se spotřebitel o vadě dozvěděl nebo byla zjistitelná, a to písemně nebo e-mailem na adresu: service@schock.de. Rozhodující pro dodržení této lhůty je 
doručení oznámení prodávajícímu od prvního konečného spotřebitele, který dřezy SCHOCK Cristadur zakoupil, resp. po 2 letech doručení společnosti Schock,
- dřez SCHOCK Cristadur byl používán dle stanoveného účelu,
- na dřezech SCHOCK Cristadur nebyly svévolně provedeny žádné nástavby nebo přestavby a jiné modifikace,
- instalace, údržba a péče o dřez SCHOCK Cristadur byly provedeny podle návodu k obsluze SCHOCK,
- u dřezu SCHOCK Cristadur nepůsobily na povrch materiálu žádné chemické a fyzikální vlivy, které vznikly při nesprávném použití, např. poškození při použití nesprávných čisticích nebo mycích prostředků nebo předmětů s ostrými hranami. Tímto podmíněné škody nespadají do záruky,
- dřezy SCHOCK Cristadur nebyly zakoupeny jako zboží druhé jakosti nebo vzorek,
- dřezy SCHOCK Cristadur nebyly zakoupeny v podnikové prodejně (předložení dokladu).

Ostatní záruční podmínky: 
Pokud společnost Schock při kontrole dřezu SCHOCK Cristadur zjistí, že stávající vada/defekt neopravňuje k uplatnění nároků vyplývajících ze záruky, nese spotřebitel náklady na kontrolu provedenou společností Schock. 
Společnost Schock nepřebírá náklady na dopravu ani přepravní rizika. 
Nárok na záruku platí jen po předložení dřezu SCHOCK Cristadur a prokázání, že vada funkčnosti vznikla během záruční lhůty. To lze prokázat zejména předložením dokladu o koupi. Proto doporučujeme, abyste si doklad o koupi pečlivě uschovali alespoň do uplynutí záruční lhůty. 
Tato záruka se vztahuje výhradně na dřezy SCHOCK Cristadur, které byly zakoupeny ve Spolkové republice Německo nebo v České republice („oblast platnosti záruky“), dodány společností Schock místnímu distribučnímu partnerovi a používány a instalovány výhradně v oblasti platnosti záruky. Dřezy SCHOCK Cristadur, které se dostaly do oblasti platnosti záruky jinými způsoby nebo nebyly během záruční doby nepřetržitě používány a instalovány v oblasti platnosti záruky, jsou z této záruky výslovně vyloučeny.

Záruční plnění: 
Záruční plnění spočívá výhradně v tom, že společnost Schock dřezy SCHOCK Cristadur v případě vady funkčnosti, která se vyskytla během záruční doby,


pro prvního konečného spotřebitele podle vlastní volby bezplatně opraví nebo provede bezplatnou výměnu příslušného typově stejného nebo ekvivalentního dřezu SCHOCK Cristadur. Společnost Schock si přitom vyhrazuje právo přizpůsobit záruční plnění technickému pokroku. Náklady, výdaje, poštovné atd. vzniklé subjektu, který uplatňuje záruku, nebudou uhrazeny. Nehradíme ani náklady na montáž, demontáž a přepravu. Škody způsobené výpadkem provozu, ušlý zisk a následné škody, které se zakládají na vadě dřezů SCHOCK Cristadur, nespadají do záruky.

Nároky na náhradu následných škod nebo vyplývající z odpovědnosti za vady výrobku existují jen v rozsahu kogentních zákonných předpisů.

Upozornění v případě prohlášení o záruce (§ 477 BGB): 
Zcela nezávisle na této záruce výrobce a na tom, zda bude v záručním případě předepsaná záruka využita nebo ne, platí bez omezení zákonná práva na záruku vůči prodávajícímu. Podle vlastní svobodné volby mohou být proto kromě nebo také bez uplatnění nároků ze záruky uplatněna zákonem stanovená práva kupujícího z důvodu vady předmětu koupě vůči prodávajícímu – zejména právo na splnění, odstoupení, snížení kupní ceny nebo náhradu škody (viz § 437 BGB (německý občanský zákoník) a příslušná zvláštní ustanovení o promlčení v § 438 BGB). Záruka platí bez ohledu na kogentní zákonné předpisy o odpovědnosti za vady výrobku, jako je např. zákon o ručení výrobce za škody způsobené vadou výrobku, v případech úmyslu nebo hrubé nedbalosti, z důvodu usmrcení, zranění nebo újmy na zdraví způsobené společností Schock nebo jejími zástupci při plnění.

 

Schock GmbH, Hofbauerstraße 1, 94209 Regen/Bavorsko stav: 14.5.2018